Δημοσίευση Ν. 4042/2012 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος κ.λπ.»

13/02/2012  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Δημοσίευση Ν. 4042/2012 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος κ.λπ.»

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α 24/13.02.2012 ο νέος Ν. 4042/2012 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
Με το νόμο αυτόν ενσωματώνονται στο εθνικό δίκαιο οι Οδηγίες 2008/99/ΕΚ σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος, μέσω του ποινικού δικαίου, και 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών.
Σημαντικό στοιχείο του νόμου προς διερεύνηση και επίλυση είναι η κατάργηση του εθνικού θεσμικού πλαισίου για τα υγρά απόβλητα (βλ. άρθρο 59, παρ. 2 Ν. 4042/2012 περί κατάργησης της Υ.Δ. Ειβ/1965). Με την πράξη αυτή, δημιουργείται έλλειμμα διατάξεων για κάποιες κατηγορίες λυμάτων, οι οποίες δεν εμπίπτουν σε κοινοτικές οδηγίες (π.χ. λύματα μικρών οικισμών, οι οποίοι δεν υπάγονται στην Οδηγία 91/271/ΕΟΚ). Το γεγονός αυτό καθιστά επιτακτική την επίσπευση της ολοκλήρωσης και της έκδοσης του νέου θεσμικού πλαισίου για τα υγρά απόβλητα, το οποίο έχει συντάξει η εταιρεία μας ΡΟΪΚΟΣ ΑΕ, στο πλαίσιο της σύμβασης «Τεχνική Υποστήριξη της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων (νυν Ειδική Γραμματεία Υδάτων) για τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας περί διαχείρισης λυμάτων», την οποία ανέλαβε κατόπιν σχετικού διαγωνισμού του Υ.ΠΕ.Κ.Α. (Ε.Υ.Δ. Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.).
Εκτός των διατάξεων για τη διαχείριση των αποβλήτων, ο Ν. 4042/2012 περιλαμβάνει και πλήθος άλλων διατάξεων θεμάτων του Υ.ΠΕ.Κ.Α., εκ των οποίων μνημονεύουμε τις εξής:

 • Το άρθρο 51, παρ. 10, με το οποίο δίδεται η δυνατότητα παρέκκλισης της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ από τις διατάξεις του Ν. 3316/05, κατά την ανάθεση και εκτέλεση των συμβάσεων αυτής. Στις παρεκκλίσεις περιλαμβάνονται θέματα όπως ο καθορισμός των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, καθώς και των κριτηρίων ανάθεσης, συμπεριλαμβανομένου και του κριτηρίου της χαμηλότερης τιμής, οι συμβατικές αμοιβές και ο τρόπος καταβολής τους, η συνολική προθεσμία για την περαίωση των μελετών, η επιβολή των ποινικών ρητρών, η διάλυση της σύμβασης και η αποζημίωση, κ.ά.
 • Το άρθρο 56, με το οποίο θεσπίζεται η (ορθολογική) υποχρέωση εναρμόνισης των Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης με τις επιλογές ή κατευθύνσεις των εγκεκριμένων Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών.
 • Το άρθρο 57, παρ. 6, με το οποίο δίνεται η δυνατότητα χωροθέτησης, υπό προϋποθέσεις, υποδομών όπως εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας, επεξεργασίας νερού, συμπεριλαμβανομένης της αφαλάτωσης, ΕΕΛ, ΧΥΤ, ΣΜΑ, ΚΔΑΥ, κ.ά., εντός Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ).Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα

 • Θα είμαι μαζί σας, αλλά από την άλλη πλευρά…
  Όπως διαφαίνεται, μέχρι τούτη την ώρα, η κυβέρνηση και οι Ευρωπαίοι εταίροι μας δε θα προχωρήσουν σε κάποια συμφωνία της «τελευταίας στιγμής», ώστε να αποφευχθεί και η τυπική...
 • Έκθεση ΙΟΒΕ για τη ψηφιακή ανάπτυξη στην Ελλάδα
  Το ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΙΟΒΕ) παρουσίασε τη μελέτη "Υιοθέτηση των ΤΠΕ και ψηφιακή ανάπτυξη στην Ελλάδα", στόχος της οποίας είναι η εκτίμηση της οικονομικής σημασίας και ο...
 • N. 4329/15 για τις διαταγές πληρωμής δημοσίων συμβάσεων
  Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 53 Α’/2.6.2015 ο νέος Ν. 4329/15 «Έκδοση διαταγής πληρωμής για αξιώσεις από διοικητική σύμβαση που έχει συναφθεί στο πλαίσιο εμπορικής συναλλαγής και άλλες διατάξεις».
 • Ευρωπαϊκή Έκθεση 2014 για την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης
  Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ), σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δημοσιοποίησε την Ευρωπαϊκή Έκθεση ποιότητας των υδάτων κολύμβησης για την κολυμβητική περίοδο 2014,...
 • Το ευρωπαϊκό περιβάλλον – SOER 2015
  Δημοσιεύτηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος η έκθεση SOER 2015, στην οποία αποτυπώνονται η κατάσταση και οι προοπτικές του ευρωπαϊκού περιβάλλοντος. Η SOER 2015 αξιολογεί την κατάσταση...