Έναρξη λειτουργίας ηλεκτρονικού μητρώου δημοσίων συμβάσεων

10/01/2013  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Έναρξη λειτουργίας ηλεκτρονικού μητρώου δημοσίων συμβάσεων

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 3400/20.12.2012 η Κ.Υ.Α. Π1/2380/18.12.2012 «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

Με την απόφαση αυτή ρυθμίζονται διάφορα θέματα λειτουργίας και διαχείρισης του Μητρώου, όπως δομή, περιεχόμενο, πρόσβαση, καταχωρούμενα στοιχεία, χρόνος καταχώρισης, υπόχρεα πρόσωπα για την καταχώριση, αρμόδια όργανα για τον έλεγχο τήρησης, κ.ά.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 του ν. 4013/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α’), η σύσταση του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων σκοπό έχει τη συλλογή, την επεξεργασία και τη δημοσιοποίηση στοιχείων που αφορούν δημόσιες συμβάσεις, συναπτόμενες γραπτώς, με ηλεκτρονικό μέσο ή προφορικώς, μεταξύ των φορέων του δημοσίου τομέα και τρίτων, με αντικείμενο την εκτέλεση έργων, την προμήθεια αγαθών και την παροχή υπηρεσιών σε όλα τα στάδια ανάθεσης και εκτέλεσης, ανεξαρτήτως διαδικασίας, με προϋπολογισμό ύψους ίσου ή μεγαλύτερου των χιλίων (1.000) ευρώ. Η μη καταχώριση των απαιτούμενων στοιχείων μιας σύμβασης στο Μητρώο θα έχει ως συνέπεια την αδυναμία εκτέλεσης οιασδήποτε δαπάνης γι’ αυτήν. Το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο θα τηρείται στην ιστοσελίδα www.eprocurement.gov.gr.

Η υποχρέωση καταχώρισης στοιχείων στο Μητρώο αρχίζει:

 • για τα Υπουργεία στις 4-2-2013,
 • για τους λοιπούς υπόχρεους φορείς, πλην των ΟΤΑ, στις 2-4-2013 και
 • για τους ΟΤΑ στις 2-5-2013.

Είναι σαφές ότι η συστηματική και αποτελεσματική τήρηση του Μητρώου και η επιτυχής, απρόσκοπτη λειτουργία αυτού, υπό την εποπτεία της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, θα αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο ενημέρωσης και δημοσιότητας, το οποίο θα συμβάλει στην πολυσυζητημένη και πολυεπιδιωκόμενη διαφάνεια στην ανάθεση και στην εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων. Η θέσπιση και η λειτουργία του Μητρώου αυτού, άλλωστε, συνιστά πάγια θέση και απαίτηση των περισσοτέρων επιχειρηματικών κλάδων που συμβάλλονται με το ελληνικό δημόσιο, μεταξύ των οποίων και οι εταιρείες παροχής μελετητικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών.Σχετικά Άρθρα

Δεν υπάρχουν σχετικά άρθρα

Τελευταία Νέα

 • Έκθεση Πεπραγμένων ΕΑΑΔΗΣΥ 2014
  Δημοσιοποιήθηκε η Έκθεση Πεπραγμένων της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ) για το έτος 2014. Η Έκθεση περιλαμβάνει πολύ ενδιαφέροντα σχόλια, αποτελέσματα και στατιστικά στοιχεία...
 • Κατευθυντήρια Οδηγία ΕΑΑΔΗΣΥ για την υπεργολαβία
  Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της για έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών προς τους αρμόδιους δημόσιους φορείς και τις αναθέτουσες αρχές σχετικά με ζητήματα...
 • Συμμετοχή σε συνάντηση με μέλη του Κινεζικού Συνδέσμου Συμβούλων Μηχανικών
  Το στέλεχός μας, κ. Στρατής Μπαμπαλίκης, Χωροτάκτης – Πολεοδόμος MSc MPhil, εκπροσώπησε την εταιρεία μας σε επιχειρηματική συνάντηση - δείπνο που διοργανώθηκε στην Αθήνα, την Τετάρτη 9-09-2015, μεταξύ...
 • Οι κανόνες επιλεξιμότητας του ΕΣΠΑ 2014-2020
  Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1822 Β/24-08-2015 η απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού υπ' αρ. 81986/ΕΥΘΥ712 στην οποία περιλαμβάνονται οι "Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα...
 • Επικείμενη Παράταση Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ»
  Στις 27/7 τo Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κατέθεσε στο Κοινοβούλιο προς ψήφιση νομοσχέδιο με τίτλο «Αυτοτελής υπηρεσία ελέγχου νομιμότητας Ο.Τ.Α. - Οικονομική βιωσιμότητα και αυτοτέλεια Ο.Τ.Α. -...