Τροποποίηση της Εγκυκλίου Δ22200/30.7.1977 της ΔΑΕΕ σχετικά με τον έλεγχο μελετών σωληνωτών αρδευτικών δικτύων

13/10/2017  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Τροποποίηση της Εγκυκλίου Δ22200/30.7.1977 της ΔΑΕΕ σχετικά με τον έλεγχο μελετών σωληνωτών αρδευτικών δικτύων

Η Διεύθυνση Αντιπλημμυρικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων (ΔΑΕΕ) του Υπουργείου ΥΠ.ΜΕ., στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της, προέβη με την με Αρ. Πρωτ. ΔΑΕΕ/οικ.1583/Φ. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ/5.10.2017 εγκύκλιό της, στην τροποποίηση της παραγράφου 3.1 της εγκυκλίου Δ22200/30.7.1977 με θέμα “Οδηγίες για τον έλεγχο μελετών σωληνωτών αρδευτικών δικτύων” όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την αριθμ. Πρωτ. ΒΜ3/21417/17-08-1984 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Υδραυλικών Έργων του Υπουργείου Δημοσίων Έργων, που αφορά σε οδηγίες σχετικά με τη χρήση του τύπου του CLEMENT.

Η εγκύκλιος έχει εφαρμογή από την έκδοσή της, για τις μελέτες που δημοπρατούνται με τον Ν.4412/2016 και προαιρετική εφαρμογή για τις μελέτες σε εξέλιξη του Ν.3316/2005 με σύμφωνη γνώμη των συμβαλλομένων.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα