Πολιτικές επιχειρησιακής συνέχειας, επιχειρηματικής δεοντολογίας, ποιότητας, περιβαλλοντικές, πολιτικές υγείας και ασφάλειας στην εργασία και στην οδική κυκλοφορία

5 Μάρτη 2022
Πάγιος προσανατολισμός της Ρoϊκός Α.Ε. αποτελεί
 • η διαρκής βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διεργασιών της, έχοντας πάντα ως γνώμονα τη συνεχή ικανοποίηση των αναγκών και των προσδοκιών των πελατών της στο μέγιστο δυνατό βαθμό,
 • η εφαρμογή των καταλληλότερων διαθεσίμων ανά περίπτωση τεχνικών και επιστημονικών λύσεων σχετικά με τα έργα που αναλαμβάνει,
 • η πρόληψη ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών,
 • η διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο και γεμάτο προκλήσεις επιχειρησιακό περιβάλλον,
 • η βέλτιστη διαχείριση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκύπτουν από την λειτουργία της, με ιδιαίτερη προσήλωση στην μείωση της ενεργειακής της κατανάλωσης και της δημιουργίας αερίων του θερμοκηπίου που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της,
 • η πρόληψη της ρύπανσης και ο περιορισμός της επιβάρυνσης & υποβάθμισης του περιβάλλοντος εν γένει, η προαγωγή της αρχής της βιωσιμότητας στο σύνολο των δραστηριοτήτων της, και φυσικά
 • η προαγωγή της υγείας & ασφάλειας των εργαζομένων, καθώς και η προαγωγή της οδικής ασφάλειας.
Η πολιτική της Ρoϊκός Α.Ε. συνίσταται από την:
 1. Επιδίωξη υψηλών επιπέδων απόδοσης στα θέματα ποιότητας ως αναπόσπαστο κομμάτι της διαχείρισης της εταιρείας.
 2. Επιδίωξη υψηλών επιπέδων απόδοσης στα θέματα που σχετίζονται με τη διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας στο σύνολο των δραστηριοτήτων της.
 3. Επιδίωξη υψηλών επιπέδων απόδοσης στα θέματα περιβαλλοντικής και ενεργειακής διαχείρισης ως αναπόσπαστο κομμάτι της διαχείρισης της εταιρείας.
 4. Επιδίωξη υψηλών επιπέδων απόδοσης στην υγεία & ασφάλεια στην εργασία ως αναπόσπαστο κομμάτι της διαχείρισης της εταιρείας.
 5. Επιδίωξη υψηλών επιπέδων απόδοσης στην οδική ασφάλεια ως αναπόσπαστο κομμάτι της διαχείρισης της εταιρείας.
 6. Μέριμνα για τον συνυπολογισμό των αρχών ποιότητας, περιβαλλοντικών & ενεργειακών παραμέτρων και παραμέτρων υγείας & ασφάλειας στις αποφάσεις για ευρύτερα θέματα.
 7. Πλήρη και αδιαπραγμάτευτη συμμόρφωση με την νομοθεσία, συμβατικές απαιτήσεις και τις σχετικές με ποιότητα, το περιβάλλον & την ενέργεια και την εργασιακή υγεία & ασφάλεια απαιτήσεις. Για την Ρoϊκός Α.Ε. η ασφάλεια, η υγεία και η ευημερία των τρίτων μερών και της κοινωνίας είναι υψίστης σημασίας.Ιδιαίτερα η Ρoϊκός Α.Ε. φροντίζει:➢ Να σέβεται και να διασφαλίζει την προβλεπόμενη κάθε φορά διαχείριση ευαίσθητων ή εμπιστευτικών πληροφοριών & δεδομένων που αφορούν την ίδια, συνεργαζόμενα ή ενδιαφερόμενα τρίτα μέρη.➢Να διασφαλίζει τη συμμόρφωση με το σύνολο των Ευρωπαϊκών και Ελληνικών νόμων, κανονισμών ή οδηγιών και να προάγει τη διαφάνεια, την ασφάλεια και την περιβαλλοντική & ενεργειακή ευαισθησία στο σύνολο των δραστηριοτήτων της.➢Να συνδιαλέγεται με σεβασμό στη προσωπικότητα κάθε ατόμου, ανεξαρτήτως φυλής, θρησκευτικών πεποιθήσεων, φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, οικογενειακής κατάστασης, αναπηρίας, ηλικίας ή εθνικής καταγωγής.

  ➢Να προάγει την επαγγελματική της φήμη βασιζόμενη στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών της και την υπεύθυνη κοινωνική της στάση, και όχι μέσω αθέμιτου ανταγωνισμού.

  ➢Να μη γίνονται αποδεκτά αντίτιμα οποιουδήποτε είδους που αποσκοπούν σε παράτυπη εύνοια και διαχείριση.

  ➢Να μη γίνονται ανεκτές, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, αδικοπραγίες ή παρατυπίες.

  ➢Να επιχειρεί και να δραστηριοποιείται πάντοτε με ηθική και διασφαλίζοντας το συμφέρον της εταιρείας, των συνεργατών και ενδιαφερομένων τρίτων μερών.

  Σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνεται μη συμμόρφωση με νομοθεσία, με συμβατικές απαιτήσεις ή με τον καθιερωμένο κώδικα δεοντολογίας, όπως εκφράζεται στα ανωτέρω σημεία, η Ρoϊκός Α.Ε. διασφαλίζει ότι άμεσα θα λαμβάνονται και θα εφαρμόζονται οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες.

 8. Εκπόνηση Συστήματος και Διαδικασιών που να διασφαλίζουν τις υψηλές απαιτήσεις που έχουν τεθεί σε επιμέρους εργασίες:∘ Την αναγνώριση και κάλυψη από την Ρoϊκός Α.Ε.αναγκών & απαιτήσεων διεκπεραίωσης μελετών και παροχής υπηρεσιών συμβούλων μηχανικών, καθώς και την αναγνώριση και ικανοποίηση απαιτήσεων και αναγκών συνεργατών και ενδιαφερόμενων τρίτων μερών, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.∘ Την αναγνώριση και κάλυψη από την Ρoϊκός Α.Ε.αναγκών & απαιτήσεων διεκπεραίωσης προμήθειας, αποθήκευσης, εμπορίας και διαχείρισης εξοπλισμού, ανταλλακτικών, υλικών και αναλωσίμων τεχνικών έργων∘ Την αναγνώριση και κάλυψη από την Ρoϊκός Α.Ε.αναγκών & απαιτήσεων διεκπεραίωσης προμήθειας, αποθήκευσης, εμπορίας και διαχείρισης εξοπλισμού, ανταλλακτικών, υλικών και αναλωσίμων τεχνικών έργων
  ∘ Την αναγνώριση και κάλυψη από την Ρoϊκός Α.Ε.αναγκών & απαιτήσεων διεκπεραίωσης προμήθειας, αποθήκευσης, εμπορίας και διαχείρισης εξοπλισμού, ανταλλακτικών, υλικών και αναλωσίμων τεχνικών έργων
  ∘ Επαρκείς και αποτελεσματικές εγκαταστάσεις για την δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας, μετριάζοντας παράλληλα την επιβάρυνση του περιβάλλοντος και την κατανάλωση ενεργειακών πόρων.
  ∘ Επαρκής πληροφόρηση, οδηγίες, εκπαίδευση και επίβλεψη από ικανά άτομα για την δημιουργία συνθηκών εργασίας με ασφάλεια και περιβαλλοντική & ενεργειακή ευαισθησία.
  ∘ Προώθηση της κουλτούρας αναγνώρισης και διαχείρισης επιχειρηματικών, περιβαλλοντικών,εργασιακών κινδύνων & κινδύνων οδικής ασφάλειας, ενεργοβόρων πρακτικών και ευκαιριών.

  ∘ Δημιουργία και παρακολούθηση δεικτών εταιρικής επίδοσης & απόδοσης συμπεριλαμβανομένων:

  ➢Καθιέρωσης στατιστικής ανάλυσης επί μέρους αποδόσεων & επιδόσεων
  ➢Καθιέρωσης παρακολούθησης & μέτρησης επίδοσης
  ➢Ετήσιων στόχων για την ποιότητα,την επιχειρησιακή συνέχεια,το περιβάλλον & την ενέργεια, την υγεία & ασφάλεια στην εργασία,την οδική ασφάλεια και σχετικών προγραμμάτων. Οι καθιερωμένοι αυτοί σκοποί & στόχοι ανασκοπούνται και επαναπροσδιορίζονται συνεχώς σύμφωνα με την επίδοση και τις ανάγκες της εταιρείας διασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση η διαθεσιμότητα πληροφοριών και μέσων για την επίτευξη τους.
  ➢Συνεχούς επιμόρφωσης και εκπαίδευσης στελεχών που εμπλέκονται στην διαχείριση και στην υλοποίηση των δραστηριοτήτων της εταιρείας.
  ➢Εσωτερικών Ελέγχων
Ο Διευθύνων Σύμβουλος έχει την συνολική ευθύνη για την παρούσα πολιτική και κάθε στέλεχος της εταιρείας για την εφαρμογή και την προαγωγή της.
Η Ρoϊκός Α.Ε. θα διαθέτει όλους τους απαιτούμενους πόρους για την εφαρμογή της παρούσας Πολιτικής.
Η Ρoϊκός Α.Ε. προάγει σε όλα της τα στελέχη, την ενεργό και δημιουργική συμμετοχή τους και την πιστή εφαρμογή όλων των διαδικασιών & διεργασιών που αναφέρονται στο Σύστημα Διαχείρισης και πάντα θα υποστηρίζει την επίδειξη πρωτοβουλιών.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ρoϊκός Α.Ε
Κωνσταντίνος Καλέργης