Διαχείριση Ποιότητας

Η γενικότερη φιλοσοφία της εταιρείας είναι αρρήκτως συνδεδεμένη με την έννοια της Ποιότητας, η οποία έχει εμπεδωθεί στην καθημερινότητα και στον τρόπο σκέψης και εργασίας του προσωπικού.

Η Διοίκηση της εταιρείας υιοθετεί συγκεκριμένη Πολιτική για την Ποιότητα, την οποία και αντιμετωπίζει ως αναπόσπαστο τμήμα της λειτουργίας της, έτσι ώστε να εφαρμόζεται και να διατηρείται σε όλα τα επίπεδα της οργανωτικής δομής. Βασική αρχή και δέσμευση είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, οι οποίες αφενός θα καλύπτουν, πλήρως, τις προδιαγεγραμμένες συμβατικές απαιτήσεις κάθε έργου, αφετέρου θα είναι εναρμονισμένες στις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.

Η Πολιτική Ποιότητας της εταιρείας εφαρμόζεται μέσω μιας σειράς δράσεων, οι οποίες επικεντρώνονται:

  • Στην εγκαθίδρυση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (QMS), σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001, το οποίο εφαρμόζεται αποτελεσματικώς, καλύπτοντας όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων που δύνανται να επηρεάσουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και κατ’ επέκταση το επίπεδο ικανοποίησης του Πελάτη.

   Από το έτος 1999, το QMS της εταιρείας επιθεωρείται και πιστοποιείται από τον διεθνή οίκο TÜV NORD CERT GmbH.

  • Στην υιοθέτηση της αρχής της συνεχούς βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών, η οποία επιτυγχάνεται με την περιοδική ανασκόπηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας του εφαρμοζόμενου QMS, μέσω τακτικών και έκτακτων, εσωτερικών και εξωτερικών ελέγχων και επιθεωρήσεων.
  • Στην εμπεριστατωμένη ενημέρωση του προσωπικού σχετικά με την εφαρμοζόμενη Πολιτική Ποιότητας και τους Αντικειμενικούς Σκοπούς αυτής.
  • Στη δημιουργία αποτελεσματικών διαύλων επικοινωνίας μεταξύ των τμημάτων της Εταιρείας, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η ομοιογενής διάδοση της Πολιτικής Ποιότητας σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας.
  • Στην συνεχή κατάρτιση, ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού.
  • Στην παροχή όλων των απαραίτητων πόρων έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία κάθε ομάδας έργου.
  • Στην θέσπιση και στην εφαρμογή κανόνων και μέτρων για την ασφάλεια, την υγιεινή και την προστασία του περιβάλλοντος.

Στον σύνδεσμο μπορείτε να δείτε τις Πολιτικές επιχειρηματικής δεοντολογίας, ποιότητας, περιβαλλοντικές, πολιτικές υγείας και ασφάλειας στην εργασία και στην οδική κυκλοφορία.

 

   

 

Τελευταία Εταιρικά Νέα