Κοινωνική Ευθύνη

Δεσμευόμενοι από τον σκοπό μας να συνεισφέρουμε με τις ιδέες και την εργασία μας στο κτίσιμο ενός καλύτερου κόσμου, συμμετέχουμε, με τα μέσα και τις δυνατότητες που διαθέτουμε και τηρώντας πάντοτε τους κανόνες δεοντολογίας, σε διάφορες προσπάθειες και δράσεις διαφύλαξης και προστασίας του φυσικού και του κοινωνικού περιβάλλοντος:

  • Καταρχάς, μέσω των μελετητικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών που παρέχουμε, οι οποίες διέπονται πάντοτε από τις αρχές της αειφορίας, της βιώσιμης ανάπτυξης, της κοινωνικής συνοχής και αρμονίας.
  • Ενισχύοντας φιλανθρωπικούς και οικολογικούς, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και ιδρύματα.
  • Συμμετέχοντας και στηρίζοντας εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες, οι οποίες στοχεύουν είτε στην προστασία ή στην αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, είτε στην αρωγή ευπαθών κοινωνικών ομάδων.
  • Στηρίζοντας και παροτρύνοντας τα στελέχη μας στην προσφορά εθελοντικού οικολογικού, κοινωνικού και πολιτιστικού έργου.

Ιδιαιτέρως σημαντική κοινωνική συνεισφορά, αφανής στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, είναι η υιοθέτηση από την εταιρεία μας της αρχής

υπεράνω όλων είναι αυτό καθ’ αυτό το έργο: το έργο για τους πολίτες,

 

 αρχή στην οποία μυούνται όλα τα στελέχη μας.

Στο πλαίσιο εφαρμογής της αρχής αυτής η εταιρεία μας:

    • Έχει περαιώσει πλήθος συμβάσεων μελετών, στις οποίες υπήρχαν προβλήματα ή και αδυναμία χρηματοδότησης από πλευράς του φορέα ανάθεσης, προκειμένου να προχωρήσει η εφαρμογή και η υλοποίηση αυτών προς όφελος των πολιτών.
    • Έχει παράσχει, άνευ ιδιαίτερης αμοιβής, συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στις διαδικασίες ωρίμανσης, προώθησης και ένταξης σε χρηματοδοτικά προγράμματα πλήθους μελετηθέντων έργων.

 

Τελευταία Εταιρικά Νέα