Πολιτική

Οι θεμελιώδεις αρχές λειτουργίας της εταιρείας, στις οποίες μυούνται όλα τα στελέχη και οι συνεργάτες αυτής, είναι:

  • Ο επαγγελματισμός, η ειλικρίνεια, το ήθος και η ακεραιότητα στις σχέσεις της εταιρείας, αφ’ ενός με το προσωπικό, αφ’ ετέρου με τους Πελάτες.
  • Η ανάπτυξη συνεχών και ισχυρών σχέσεων συνεργασίας, και όχι περιστασιακών πελατειακών σχέσεων, προσδίδοντας ύψιστη σημασία στην ολική ικανοποίηση και στην πλήρη κάλυψη των προσδοκιών των Πελατών.
  • Η πληρότητα, η αρτιότητα και η υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.
  • Η συνεχής βελτίωση των διαδικασιών παραγωγής και της ποιότητας των παραδοτέων.
  • Η προσαρμογή στις σύγχρονες επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις και απαιτήσεις, μέσω διαδικασιών άμεσης ενημέρωσης και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης.
  • Η ορθολογική τεχνοοικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική προσέγγιση των έργων.
  • Ο σεβασμός της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας και η αυστηρή τήρηση του κώδικα ηθικής και δεοντολογίας, που έχει θεσπιστεί από την εταιρεία.

Στους βασικούς επιχειρησιακούς στόχους της εταιρείας περιλαμβάνονται:

  • Η διατήρηση του θετικού ρυθμού ανάπτυξης και η ενίσχυση της θέσης της, ώστε να καταστεί η ηγέτιδα εταιρεία της εγχώριας αγοράς.
  • Η επαύξηση της εξωστρέφειας και η διεύρυνση των διεθνών δραστηριοτήτων της.
  • Η επέκταση σε νέους τομείς υπηρεσιών.

Ο απώτερος σκοπός της εταιρείας και το κοινό όραμα των στελεχών της αποτυπώνονται στις εξής προσδοκίες μας:
– Να συνεισφέρουμε με τις ιδέες και την εργασία μας στο κτίσιμο ενός καλύτερου κόσμου.
– Να επαληθευτεί, κατά τον απολογισμό μας, ότι, πραγματικώς, προσπαθήσαμε.