Δραστηριότητες

Οι κύριες δραστηριότητες της εταιρείας είναι:

Η εκπόνηση πάσης φύσεως μελετών και σχεδίων του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα.
Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υλοποίηση τεχνικών έργων, σε όλες τις φάσεις και διαδικασίες αυτών: από τη μελέτη σκοπιμότητας, τον χρηματοδοτικό προγραμματισμό και το σχεδιασμό, έως την επίβλεψη κατασκευής και τη λειτουργία.
Η συμμετοχή στον τομέα της εφαρμοσμένης έρευνας και της ανάπτυξης νέων τεχνολογιών (R & D) για την ορθολογικότερη και αποτελεσματικότερη προστασία και διαχείριση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος.