Διαχείριση Έργων

Η εταιρεία παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης έργου (Project Management), διασφαλίζοντας την άρτια, ποιοτική, σύμφωνη με τις προδιαγραφές και εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος και οικονομικού προγραμματισμού υλοποίηση κάθε έργου.

Τα εξειδικευμένα στελέχη μας υποστηρίζουν τους φορείς σε όλα τα θέματα και σε όλες τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων: από τον αρχικό σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και την έκδοση των εκάστοτε απαιτούμενων αδειοδοτήσεων, τις μελέτες ωρίμανσης και τα τεύχη δημοπράτησης, έως τη δημοπράτηση, την κατασκευή και τη λειτουργία.

Παρέχονται αυτοτελείς και πλήρεις τεχνικές, νομικές και οικονομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες, έτσι ώστε να καλύπτονται οι ειδικές απαιτήσεις κάθε έργου και να επιτυγχάνονται οι προβλεπόμενοι στόχοι των φορέων υλοποίησης και λειτουργίας.

Στις δραστηριότητες της εταιρείας περιλαμβάνονται:

 • Στρατηγικός επιχειρησιακός σχεδιασμός
 • Προγραμματισμός και παρακολούθηση
 • Υποστήριξη στη χάραξη πολιτικής και στη λήψη αποφάσεων
 • Κοστολόγηση και χρηματοοικονομική παρακολούθηση
 • Έλεγχος και διαχείριση μελετών
 • Επιλογή συστήματος δημοπράτησης
 • Σύνταξη τευχών δημοπράτησης
 • Υποστήριξη στις διαδικασίες δημοπράτησης
 • Προσυμβατικές διαπραγματεύσεις
 • Διαχείριση συμβάσεων
 • Διαδικασίες επίλυσης διαφορών
 • Συστήματα ελέγχου έργων
 • Διαχείριση κινδύνου
 • Διοικητική και τεχνική υποστήριξη
 • Διαχείριση κατασκευής
 • Συστήματα διαχείρισης λειτουργίας και συντήρησης
 • Προγράμματα εκπαίδευσης τεχνικού και επιστημονικού προσωπικού

Χαρακτηριστικά Έργα

 • Εγκαταστάσεις επεξεργασίας & διάθεσης λυμάτων Δήμου Αλεξάνδρειας.
 • Εθνικό Θέατρο και Ενυδρείο Λευκάδας.
 • Έργα αποχέτευσης, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Ηγουμενίτσας.
 • Έργα αποχέτευσης, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Καλαμπάκας – Μετεώρων.
 • Έργα διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων Ολυμπιακού Ιππικού Κέντρου στο Μαρκόπουλο Αττικής.
 • Αναβάθμιση και επέκταση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων πόλης Καβάλας.
 • Έργα ύδρευσης πόλης Βόλου.
 • Ύδρευση – Διυλιστήριο Ν. Ηλείας από λίμνη Πηνειού.