Τοπογραφία & GIS

Τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS) έχουν σχεδιαστεί για τις σύγχρονες ανάγκες διαχείρισης και επεξεργασίας σύνθετων γεωγραφικών δεδομένων και χρησιμοποιούνται πλέον σ’ ένα ευρύτατο φάσμα δραστηριοτήτων. Οι εφαρμογές GIS αυξάνονται στην τρέχουσα δεκαετία με εκθετικό ρυθμό και έχουν εισαχθεί σε όλους τους παραγωγικούς τομείς, στην κεντρική και στην περιφερειακή διοίκηση, καθώς και στην εξυπηρέτηση των πολιτών.

Η εταιρεία παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες χαρτογραφήσεων, σχεδιασμού και ανάπτυξης εφαρμογών GIS για διάφορες χρήσεις και τομείς, όπως η διαχείριση περιβάλλοντος, η διαχείριση έργων υποδομής, η οργάνωση δημοσίων υπηρεσιών, η ηλεκτρονική εξυπηρέτηση του πολίτη, κ.ά. Επιπλέον, εκτεταμένη εφαρμογή χρήση λύσεων GIS γίνεται και κατά τη διαδικασία εκπόνησης πολλών μελετών (χωροταξικών, πολεοδομικών, υδραυλικών, περιβαλλοντικών, κτηματογραφικών κ.ά.).

Τα εξειδικευμένα στελέχη της εταιρείας είναι άριστα καταρτισμένα και χρησιμοποιούν διάφορα επώνυμα προγράμματα GIS και βάσεων δεδομένων, όπως ArcInfo, ArcView, MapInfo, AutoCAD Map, Oracle g, κ.ά. Επιπροσθέτως, η εταιρεία διαθέτει πλέον σύγχρονα όργανα GPS (Global Positioning Systems), τα οποία παρέχουν ακριβείς μετρήσεις σε πραγματικό χρόνο και σε διάφορα συστήματα εντοπισμού.

Περαιτέρω, παρέχονται υπηρεσίες σε όλους τους τομείς της τοπογραφίας και των μετρήσεων πεδίου:

  • Εθνικό Κτηματολόγιο.
  • Τοπογραφικές, κτηματογραφικές, υδρογραφικές, γεωφυσικές αποτυπώσεις.
  • Δορυφορική γεωδαισία και ψηφιακή χαρτογραφία.
  • Φωτογραμμετρία, φωτοερμηνεία και τηλεπισκόπηση.

Για την άρτια και ποιοτική εκτέλεση των παρεχομένων υπηρεσιών η εταιρεία έχει επενδύσει και διαθέτει υψηλής τεχνολογίας τοπογραφικά όργανα (GPS διπλής συχνότητας, οπτικούς και laser γεωδαιτικούς σταθμούς, θεοδόλιχους, αυτόματους χωροβάτες, κ.λπ.), καθώς και επώνυμα προγράμματα υπολογισμών και αποδόσεων. Περαιτέρω, έχει αναπτυχθεί σύγχρονη, εξειδικευμένη εφαρμογή (ROIKOS-KTHMA®) για την εκπόνηση μελετών κτηματογραφήσεων και την ολοκληρωμένη διαχείριση των χωρικών δεδομένων.

 


Χαρακτηριστικά Έργα

  • Τοπογραφικές αποτυπώσεις υψηλής ακρίβειας για πλήθος μελετών συγκοινωνιακών, υδραυλικών και περιβαλλοντικών έργων.
  • Σύνταξη έγχρωμων ορθοφωτοχαρτών από δορυφορικές εικόνες υψηλής ακριβείας για πλήθος εφαρμογών (χωροταξικές, πολεοδομικές, περιβαντολλογικές μελέτες, κ.λπ.).
  • Φωτογραμμετρική αποτύπωση Βενετσιάνικων Αποθηκών Αλυκών Λευκίμμης Κέρκυρας.
  • Διάφορες εφαρμογές GIS (μελέτες διαχείρισης περιβάλλοντος, δίκτυα ύδρευσης και φυσικού αερίου, κεραίες κινητής τηλεφωνίας, κ.ά.).
  • Κτηματογράφηση, πολεοδόμηση και πράξη εφαρμογής επέκτασης σχεδίου πόλης Ανθούσας Αττικής.
  • Μελέτη Δημιουργίας Ψηφιακής Βάσης Δεδομένων Ενεργών Τίτλων για τις πόλεις Πολυγύρου, Ξάνθης, Κιλκίς, Αλεξανδρουπόλεως και Δράμας.