Υπηρεσίες

Η εταιρεία παρέχει, αυτοτελώς, ολοκληρωμένες υπηρεσίες, διαθέτοντας υψηλό βαθμό εξειδίκευσης στους κύριους τομείς Μηχανικού και στις συναφείς φυσικές και κοινωνικές επιστήμες:

  • Υπηρεσίες χωροτάκτη – πολεοδόμου και αρχιτέκτονα.
  • Υπηρεσίες πολιτικού και τοπογράφου μηχανικού.
  • Υπηρεσίες μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου και ηλεκτρονικού μηχανικού.
  • Υπηρεσίες χημικού μηχανικού και μηχανικού περιβάλλοντος.
  • Υπηρεσίες γεωλόγου και γεωτεχνικού μηχανικού.
  • Οικονομικές και νομικές υπηρεσίες

Η Ρoϊκός A.Ε. και η συνδεδεμένη εταιρεία INTEGER A.E. είναι εγγεγραμμένες στο ισχύον Μητρώο Γραφείων Μελετών του Υπoυργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων, με αριθμούς μητρώου 521 και 644, και διαθέτουν μελετητικά πτυχία στις πλείστες κατηγορίες μελετών.