Καθορισμός αμοιβών μελετών οριοθέτησης περιοχών NATURA 2000

15/05/2012  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Καθορισμός αμοιβών μελετών οριοθέτησης περιοχών NATURA 2000

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 1460/2.5.2012 η Υ.Α. 109/1205320/2.3.2012 «Καθορισμός προεκτιμώμενων αμοιβών για την εκπόνηση μελετών οριοθέτησης των χερσαίων περιοχών του δικτύου «NATURA 2000» − επικαιροποίηση, περιγραφή και οριοθέτηση χερσαίων τύπων οικοτόπων σε Τόπους Κοινοτικής Σημασίας».

Με την απόφαση αυτή καθορίζονται ενιαίες τιμές για τις μονάδες φυσικού αντικειμένου των μελετών οριοθέτησης των χερσαίων περιοχών του δικτύου «NATURΑ 2000» − επικαιροποίηση, περιγραφή και οριοθέτηση χερσαίων τύπων οικοτόπων σε Τόπους Κοινοτικής Σημασίας, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που εγκρίθηκαν με την Κ.Υ.Α. 110/1205322/2.3.2012/ΦΕΚ Β 1419 (βλ. https://www.roikos.gr/prodiagrafes-natura2000/).

Συγκεκριμένα, καθορίζονται ενιαίες τιμές (με πρόβλεψη αναθεώρησης βάσει του γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή):

  1. Για το σύνολο των εργασιών που απαιτούνται για τον ακριβέστερο προσδιορισμό των χερσαίων εξωτερικών ορίων των Τόπων Κοινοτικής Σημασίας του δικτύου «NATURA 2000» και την επικαιροποίηση, περιγραφή και οριοθέτηση χερσαίων τύπων οικοτόπων σε Τόπους Κοινοτικής Σημασίας, όπως αυτές περιγράφονται στις εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές, η τιμή ορίζεται σε: 0,11 € ανά στρέμμα έκτασης χερσαίων τύπων οικοτόπων.
  2. Για το σύνολο των εργασιών που απαιτούνται για τον ακριβέστερο προσδιορισμό των χερσαίων εξωτερικών ορίων των περιοχών του δικτύου «NATURA 2000» που έχουν χαρακτηριστεί μόνο ως Ζώνες Ειδικής Προστασίας, όπως αυτές περιγράφονται στις εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές, η τιμή ορίζεται σε: 14,619 € ανά χιλιόμετρο μήκους ορίου Ζώνης Ειδικής Προστασίας.

Υπενθυμίζεται ότι η εκπόνηση των μελετών αυτών έχει ανατεθεί στην ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ και θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του υποέργου “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ (1:5.000) ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ «NATURA 2000»”, το οποίο έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» του ΕΣΠΑ 2007−2013.

Η ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ, τον 8ο/2011, είχε δημοσιοποιήσει προς διαβούλευση τεύχη προκήρυξης διαγωνισμού με τίτλο: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ (1:5.000) ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ «NATURA». Στη διαβούλευση συμμετείχε και η εταιρεία μας, η οποία -εκτός άλλων- είχε τονίσει ότι οι καλούμενες κατηγορίες μελετών πρέπει να είναι οι 16 των τοπογραφικών μελετών και 27 των περιβαλλοντικών μελετών, και μόνον αυτές (η ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ προέβλεπε μόνον πτυχία δασολόγου!!). Ο διαγωνισμός αυτός δεν προχώρησε, τελικώς, προφανώς λόγω της έλλειψης συγκεκριμένων τεχνικών προδιαγραφών και προεκτιμώμενων αμοιβών.

Δυστυχώς, στις δύο σχετικές αποφάσεις (προδιαγραφών και αμοιβών) δεν καθορίστηκαν οι κατηγορίες που αφορούν οι εργασίες των μελετών αυτών, γεγονός που -βάσει της προηγούμενης εμπειρίας- θα δημιουργήσει προβλήματα και αντιπαραθέσεις κατά τη δημοπράτηση του έργου (η οποία, κατά πάσα πιθανότητα, θα διενεργηθεί με το σύστημα της χαμηλότερης τιμής).Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα