Αναθεωρημένες διακηρύξεις έργων, μελετών και έργων με το σύστημα μελέτης-κατασκευής

04/06/2019  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Αναθεωρημένες διακηρύξεις έργων, μελετών και έργων με το σύστημα μελέτης-κατασκευής

Εκδόθηκαν και αναρτήθηκαν στον ιστότοπο της ΕΑΑΔΗΣΥ οι αναθεωρημένες διακηρύξεις έργων, μελετών και έργων με το σύστημα μελέτης-κατασκευής σε επεξεργάσιμη μορφή και συγκεκριμένα τα ακόλουθα επικαιροποιημένα τεύχη διακηρύξεων:

  • έργων άνω και κάτω ορίων, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή,
  • έργων άνω και κάτω ορίων του άρθρου 5 του Ν. 4412/2016, με αξιολόγηση μελέτης, κατ’ εφαρμογή του αρ. 50 του Ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής,
  • μελετών άνω και κάτω ορίων, με κριτήριο ανάθεσης τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής και
  • μελετών άνω και κάτω ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

Οι επιμέρους επικαιροποιήσεις των ως άνω τευχών έχουν προσαρμοστεί και δημοσιευθεί στις διατάξεις των άρθρων 43 και 44 του Ν. 4605/2019, 33 του Ν. 4608/2019 και 56 του Ν. 4609/2019.
Τα ως άνω πρότυπα τεύχη θα αποσταλούν στο Εθνικό Τυπογραφείο προς δημοσίευση. Μετά τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αποτελούν πρότυπα τεύχη με δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 53 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.

Μέχρι την ως άνω δημοσίευση, οι Αναθέτουσες Αρχές δύνανται είτε να χρησιμοποιούν τα ως άνω αρχεία για τη σύνταξη των διακηρύξεών τους, είτε σε περίπτωση που έχουν ήδη προσαρμόσει τους επικαιροποιημένους όρους στις υφιστάμενες πρότυπες διακηρύξεις, να διασφαλίζουν την πλήρη συμβατότητα των προσαρμογών με τις διατάξεις των ως άνω Νόμων.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα