B1 ΣΤΑΔΙΟ – ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.)  ΔΗΜΟΥ  ΧΑΝΙΩΝ  ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ:

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΞΙΑΔΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.
ΡΟΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.
Μιχαήλ Λιονής, Γεωλόγος και Περιβαλλοντολόγος
Αικατερίνη Παυλάκη, Γεωλόγος & Δρ τ. Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ

Η μελέτη του ΓΠΣ της ως άνω σύμβασης αποτελείται από δύο στάδια:

  • Το ήδη εγκριθέν Α’ Στάδιο που περιελάμβανε την ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης, τη διάγνωση των προβλημάτων, προοπτικών και τάσεων της περιοχής μελέτης και τη διατύπωση της κατ’ αρχήν πρότασης / εναλλακτικών προτάσεων ρύθμισης της περιοχής και υποβλήθηκε σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα.
  • Το Β’ Στάδιο, υποδιαιρούμενο σε δύο υποστάδια: το Β1 και το Β2. Περιλαμβάνει την πρόταση του ΓΠΣ (Στάδιο Β1) που οριστικοποιείται μετά τις συμμετοχικές διαδικασίες που προβλέπονται σε συνέχεια του σταδίου Β1 (και συγκεκριμένα στο Στάδιο Β2). Το Β1 στάδιο έχει διάρκεια πέντε μηνών ενώ το Β2 στάδιο, τριών μηνών, από τις αντίστοιχες Εντολές Έναρξης των Επιβλεπόντων Μηχανικών.
  • Η μελέτη του Β1 Σταδίου υποβλήθηκε αρχικά στο Δ. Χανίων στις 26 Οκτωβρίου 2016, ήτοι έναν μήνα νωρίτερα από την συμβατική ημερομηνία υποβολής κατά το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα της μελέτης και την Εντολή Έναρξης Εργασιών (αρ. Πρωτ. 6406/30-6-2016). Το αναρτημένο Β1 στάδιο επανυποβλήθηκε μετά την ενσωμάτωση των παρατηρήσεων της Δ/σας Υπηρεσίας (αρ. Πρωτ. 7242/11-8-2017 και 8434/4455/29-9-2017) και αποτελεί αντικείμενο διαβούλευσης σύμφωνα με τις αντίστοιχες προδιαγραφές.

Σκοπός του Β1 σταδίου είναι να παρουσιάσει τεκμηριωμένες προτάσεις για τη χωρική οργάνωση, τις χρήσεις γης, την προστασία περιβάλλοντος και την πολεοδομική ρύθμιση των οικιστικών υποδοχέων του Δήμου Χανίων. Οι προτάσεις αυτές τίθενται σε διαδικασία διαβούλευσης, από την οποία θα προκύψουν συμπεράσματα και κατευθύνσεις που θα ληφθούν υπόψη για να διαμορφωθεί το τελικό (Β2) στάδιο της μελέτης.

Η διάρθρωση και το περιεχόμενο του Β1 σταδίου είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές σύνταξης μελετών ΓΠΣ και περιλαμβάνει τα εξής κεφάλαια:

  • Στο Κεφάλαιο Π0, «Εισαγωγή», παρουσιάζονται τα εισαγωγικά στοιχεία της μελέτης, το αντικείμενο της, η διάρθρωσή της και η ομάδα μελέτης.
  • Στο Κεφάλαιο Π1, «Δομικό Σχέδιο Χωρικής Οργάνωσης του ΓΠΣ ΠΣ Χανίων», παρουσιάζεται το προτεινόμενο πρότυπο οικιστικής ανάπτυξης και χωρικής οργάνωσης για το σύνολο του Καλλικρατικού Δήμου Χανίων και έχει συνταχθεί λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις των παράλληλα εκπονούμενων μελετών ΓΠΣ Νέας Κυδωνίας και Ακρωτηρίου, σύμφωνα και με την απόφαση ΔΣ Χανίων 397/2016 σχετικά με την ενοποίηση του φυσικού αντικειμένου των μελετών ΓΠΣ (ΑΔΑ: 66ΒΜΩΗ5-ΥΞΓ). Οι βασικές αρχές σχεδιασμού εκφράζουν τη σύνδεση των στόχων υπερκείμενων επιπέδων σχεδιασμού με τα συμπεράσματα του Α’ Σταδίου και την αξιολόγησή τους, καθώς και την εξειδίκευση των γενικών αρχών που θέτει το θεσμικό πλαίσιο στο οποίο αναφέρεται η μελέτη (Ν. 2508/97 και Ν. 2742/99) σε επιχειρησιακούς στόχους, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων του συγκεκριμένου χώρου αναφοράς. Τέλος, παρουσιάζονται τα βασικά προγραμματικά μεγέθη του σχεδιασμού.
  • Το Κεφάλαιο Π2, «Οργάνωση Χρήσεων Γης και Προστασία Περιβάλλοντος του ΓΠΣ ΠΣ Χανίων», παρουσιάζει τις προτεινόμενες χωρικές ρυθμίσεις για το σύνολο της έκτασης. Οι ρυθμίσεις ανάγονται σε τέσσερις βασικές κατηγορίες περιοχών: Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ), Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού της Δόμησης (ΠΕΠΔ), Περιοχές Οικιστικής Ανάπτυξης (ΠΟΑ), Περιοχές Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (ΠΠΔ).
  • Το Κεφάλαιο Π3, «Γενική Πολεοδομική Οργάνωση και Ρύθμιση Οικιστικών Υποδοχέων», αφορά την περιγραφή των προτεινόμενων ρυθμιστικών παρεμβάσεων στους ήδη θεσμοθετημένους οικιστικούς υποδοχείς, στις νέες προς πολεοδόμηση περιοχές, καθώς και στις περιοχές παραγωγικών δραστηριοτήτων. Επίσης υπολογίζονται, βάσει πολεοδομικών σταθεροτύπων (Απόφ. 10788, ΦΕΚ 285 / Δ’ /5.3.2004) οι ανάγκες σε γη για κοινόχρηστες και κοινωφελείς λειτουργίες.
  • Τέλος, το Κεφάλαιο Π4, «Πρόγραμμα ενεργοποίησης του ΓΠΣ», αναφέρεται ειδικότερα στο φορέα εφαρμογής, στις απαιτούμενες ενέργειες (θεσμικές ρυθμίσεις, μελέτες, έργα) και τους εμπλεκόμενους φορείς υλοποίησης.

Μπορείτε να κατεβάσετε το σύνολο των παραδοτέων αρχείων του Τεύχους του Β1 Σταδίου της μελέτης (zip) από εδώ.

Η έκθεση του Β1 σταδίου συνοδεύεται από τα ακόλουθα σχέδια:

α/α

Αριθ. Σχεδίου

Τίτλος Σχεδίου

Κλίμακα

1 Π.1_R1 ΔΕ ΧΑΝΙΩΝ, ΣΟΥΔΑΣ, ΘΕΡΙΣΟΥ, ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ
Δομικό Σχέδιο Χωρικής Οργάνωσης

1 : 25.000

2 Π.2_R1 ΔΕ ΧΑΝΙΩΝ, ΣΟΥΔΑΣ, ΘΕΡΙΣΟΥ, ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ
Οργάνωση Χρήσεων Γης και Προστασία Περιβάλλοντος

1 : 25.000

3 Π.2.1_R1 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Οργάνωση Χρήσεων Γης και Προστασία Περιβάλλοντος

1 : 35.000

4 Π.3.1.α_R1 ΧΑΝΙΑ – ΣΟΥΔΑ
Τομείς Συντελεστών Δόμησης

1 : 10.000

5 Π.3.2_R1 ΧΑΝΙΑ
Γενική Πολεοδομική Οργάνωση

1 : 5.000

6 Π.3.2.α_R1 ΧΑΝΙΑ
Αστικές Υποδομές

1 : 5.000

7 Π.3.3_R1 ΣΟΥΔΑ
Γενική Πολεοδομική Οργάνωση

1 : 5.000

8 Π.3.3.α_R1 ΣΟΥΔΑ
Αστικές Υποδομές

1 : 5.000

9 Π.3.4_R1 ΟΙΚΙΣΜΟΙ Δ.Κ ΜΟΥΡΝΙΩΝ, Τ.Κ. ΒΑΜΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ Δ.Κ. ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ
Γενική Πολεοδομική Οργάνωση
Γενικές Αστικές Υποδομές

1 : 5.000

10 Π.3.5_R1 ΟΙΚΙΣΜΟΙ Τ.Κ. ΑΓΙΑΣ, Τ.Κ. ΒΑΡΥΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ Τ.Κ. ΘΕΡΙΣΟΥ
Γενική Πολεοδομική Οργάνωση
Γενικές Αστικές Υποδομές

1 : 5.000

11 Π.3.6_R1 ΟΙΚΙΣΜΟΙ Δ.Κ. ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ, Τ.Κ. ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΤΕΡΩΝ τ.Τ.Κ. ΚΑΛΑΜΙΟΥ)
Γενική Πολεοδομική Οργάνωση
Γενικές Αστικές Υποδομές

1 : 5.000

12 Π.3.7_R1 ΟΙΚΙΣΜΟΙ Τ.Κ. ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΩΝ, ΠΑΠΠΑΔΙΑΝΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΚΟΝΑΣ
Γενική Πολεοδομική Οργάνωση
Γενικές Αστικές Υποδομές

1 : 5.000

13 Π.3.8_R1 ΟΙΚΙΣΜΟΙ Τ.Κ. ΜΑΛΑΞΑΣ, ΚΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΥΒΟΛΑΣ
Γενική Πολεοδομική Οργάνωση
Γενικές Αστικές Υποδομές

1 : 5.000

Μπορείτε να κατεβάσετε το σύνολο των παραδοτέων σχεδίων του Τεύχους του Β1 Σταδίου της μελέτης (zip) από εδώ.