ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (3η ανάρτηση)

 • ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

  Πρόσκληση υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας / ενστάσεων κυρίων και νομέων ακινήτων, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 155/2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τροιζηνίας-Μεθάνων και την υπ’ αρ. 52/2024 Τροποποίηση αυτής, με τις οποίες εγκρίθηκε η πραγματοποίηση της 3ης Ανάρτησης Κτηματογραφικών Διαγραμμάτων και Κτηματολογικών Πινάκων στα πλαίσια της Μελέτης: «Μελέτη Επέκτασης – Αναθεώρησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Γαλατά Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων» και τροποποιήθηκε η χρονική προθεσμία υποβολής Δηλώσεων Ιδιοκτησίας.

  Στον Δήμο Τροιζηνίας – Μεθάνων, πραγματοποιείται η 3η ανάρτηση των επικαιροποιημένων Κτηματογραφικών Διαγραμμάτων και Κτηματολογικών Πινάκων που αφορούν την περιοχή επέκτασης του σχεδίου πόλεως Γαλατά. Η προθεσμία υποβολής ορίζεται σε σαρανταπέντε (45) ημέρες από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης , ήτοι 03/06/2024 έως 17/07/2024.

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ/ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

  ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ – ΜΕΘΑΝΩΝ

  ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

  ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΣΤΑΣΗΣ

  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

   

  Γ΄ Ανάρτηση Κτηματογράφησης (Αρχεία P.D.F) 

  ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ:

  Γ΄ΑΝΑΡΤΗΣΗ – ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ (ΑΡΧΕΙΟ P.D.F)

  Γ΄ΑΝΑΡΤΗΣΗ – ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1/4 (ΑΡΧΕΙΟ P.D.F)

  Γ΄ΑΝΑΡΤΗΣΗ – ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2/4 (ΑΡΧΕΙΟ P.D.F)

  Γ΄ΑΝΑΡΤΗΣΗ – ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3/4 (ΑΡΧΕΙΟ P.D.F)

  Γ΄ΑΝΑΡΤΗΣΗ – ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4/4 (ΑΡΧΕΙΟ P.D.F)

  ΠΙΝΑΚΕΣ:

  ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΥΠΟΥ Α (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ)

  ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΥΠΟΥ B (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ)

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (3η ανάρτηση)
 • Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 677Β/03.03.2017 η Υ.Α. 23451/ΕΥΣΣΑ493/24.2.2017 με τίτλο «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας».

  Με την Απόφαση αυτή καθορίζονται:

  1. Η διαδικασία κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας για το ΕΣΠΑ 2014-2020, καθώς και των στοιχείων, που περιλαμβάνονται στα προγράμματα ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας (Τ.Β.):
   • διαδικασία υποβολής, έγκρισης και επικαιροποίησής τους,
   • όρια χρηματοδότησης ανά κατηγορία ενέργειας,
   • κατηγορίες και επιλεξιμότητα των δαπανών για τις ενέργειες που συγχρηματοδοτούνται, καθώς και για τις ενέργειες που χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους.
  2. Η διαδικασία κατάρτισης, λειτουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας (Τ.Β.):
   • διαδικασίες εγγραφής των ανωτέρω προσώπων στον κατάλογο,
   • κανόνες δημοσιότητας, που εφαρμόζονται κατά την ανάθεση δημόσιων συμβάσεων προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών μέσω καταλόγου, και
   • άλλες λεπτομέρειες που αφορούν στη διαδικασία ανάθεσης και υλοποίησης ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας των δικαιούχων φορέων.

  Σημειώνεται ότι οι κατάλογοι οι οποίοι έχουν ήδη συγκροτηθεί δυνάμει της προηγούμενης σχετικής Υ.Α. (βλ. 18709/ΕΥΣΣΑ 413/19.02.2016) παραμένουν σε ισχύ, πλην όμως και για τους εγγεγραμμένους σε αυτούς ισχύουν τα οριζόμενα στη νέα εν λόγω Υ.Α. σχετικά με την επικαιροποίηση των στοιχείων.

  Προγράμματα τεχνικής βοήθειας ΕΣΠΑ 2014-2020

Τελευταία Νέα