Διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης οικιστικής καταλληλότητας

13/05/2016  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης οικιστικής καταλληλότητας

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 1308/10.05.2016 η απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, υπ’ αριθ. 12707/22.4.2016 “Δικαιολογητικά και διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης καταλληλότητας του άρθρου 4 του Ν. 4280/2014 «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση − Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών − Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 159).”

Με την Υ.Α. αυτή εξειδικεύονται οι προβλεπόμενες διαδικασίες και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγησης βεβαίωσης καταλληλότητας των εκτάσεων Περιοχών Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης και Ιδιωτικής Πολεοδόμησης (ΠΠΑΙΠ), όπως αυτή προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν.4280/14.  Σύμφωνα με την νέα ΥΑ, οι απαραίτητες γνωμοδοτήσεις ή αποφάσεις των κατά περίπτωση αρμοδίων φορέων θα πρέπει να αναφέρονται ρητά στη δυνατότητα πολεοδόμησης, ενώ στις αιτήσεις των ενδιαφερομένων να γίνεται ρητή αναφορά στο σκοπό του έργου. Θα πρέπει να αναφέρεται επίσης η ύπαρξη περιοχών προστασίας θεσμοθετημένων ή προς θεσμοθέτηση όχι μόνο στην έκταση του προς πολεοδόμηση ακινήτου  αλλά και σε ακτίνα 1.500μ. γύρω από αυτό.  Σχετικά με την ειδική περίπτωση των Οικοδομικών Συνεταιρισμών που είναι νομείς δυνάμει προσυμφώνων σε ισχύ και σχετικών εξοφλητικών αποδείξεων, από τη σύνταξη των οποίων έως τη δημοσίευση του Ν 4280 έχει παρέλθει η εικοσαετής κτητική παραγραφή, απαιτείται η υποβολή πρόσθετων δικαιολογητικών (έκθεση τίτλων κλπ). Στις περιπτώσεις αυτές, απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας πολεοδόμησης είναι η απόκτηση του δικαιώματος κυριότητας με συμβολαιογραφική πράξη ή αμετάκλητη δικαστική απόφαση.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα