Τροποποίηση διατάξεων για την εγγραφή στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών

19/06/2014  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Τροποποίηση διατάξεων για την εγγραφή στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 138/13.6.2014 το Π.Δ. 90/2014 «Αντικατάσταση του άρθρου 4 του π.δ. 472/1985 (Α΄168) που κωδικοποιήθηκε στο άρθρο 109 της κωδικοποίησης νομοθεσίας κατασκευής των δημοσίων έργων η οποία κυρώθηκε με το ν. 3669/2008 (Α’ 116)».

Με το Π.Δ. αυτό αντικαθίσταται το άρθρο 4 του Π.Δ. 472/1985 (Α’ 168), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Π.Δ. 368/1994 (Α’ 201) και κωδικοποιήθηκε στο άρθρο 109 της κωδικοποίησης νομοθεσίας κατασκευής των δημοσίων έργων (Ν. 3669/2008) και τροποποιούνται οι διατάξεις που αφορούν την εγγραφή στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ) των διπλωματούχων των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή των ισότιμων σχολών της αλλοδαπής.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα