Διαβούλευση Β1 Σταδίου μελέτης Σχεδίου Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) τ. Δήμου Αργιθέας

Το Β1 Στάδιο της μελέτης Σχεδίου Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) της Δημοτικής Ενότητας (τέως Δήμου) Αργιθέας διαβιβάστηκε στο Δήμο και είναι διαθέσιμο για ενημέρωση του κοινού στο πλαίσιο της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης. Η ενημέρωση επί των παραδοτέων της μελέτης γίνεται είτε ηλεκτρονικά, μέσω των ιστοσελίδων του Δήμου Αργιθέας (http://www.dimosargitheas.gr) και της αναδόχου εταιρείας της μελέτης ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. (www.roikos.gr, πληρ. κα Μανουσαρίδη, τηλ. 2102803000).

Παρακαλείσθε να καταθέσετε τις παρατηρήσεις και τα σχόλιά σας μέχρι την 31η Ιουλίου 2015 εγγράφως, με υποβολή στο Δημαρχείο.

Βασική επιδίωξη του Β1 σταδίου της μελέτης ΣΧΟΟΑΠ είναι να συμβάλλει στη διαμόρφωση ευνοϊκών συνθηκών για την αντιστροφή της εσωτερικής μετανάστευσης, της πληθυσμιακής ερήμωσης και εγκατάλειψης του ορεινού δυσπρόσιτου χώρου της Δ.Ε. Αργιθέας, στην κατεύθυνση υλοποίησης του αναπτυξιακού  οράματος για την ευρύτερη περιοχή των Θεσσαλικών Αγράφων όπως διατυπώθηκε στο «Σχέδιο Ανάπτυξης Ορεινής Φθίνουσας περιοχής με έμφαση στην επιχειρηματικότητα, η περίπτωση της Αργιθέας και των Αγράφων».

Ειδικότερα, πρόταση του ΣΧΟΟΑΠ στοχεύει:

  • στην ισόρροπη και αειφορική ανάπτυξη της υπαίθρου, με πρόνοια για αποφυγή συγκρούσεων μεταξύ ασύμβατων χρήσεων γης, και εξασφάλιση της δυνατότητας ανάπτυξης όλων των παραγωγικών τομέων με έμφαση στις δυνατότητες συμπληρωματικότητας, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες, τις ιδιεταιρότητες και τις προοπτικές τους.
  • στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων που διαβιούν σε δύσκολες συνθήκες στους ορεινούς απομονωμένους οικισμούς της περιοχής μελέτης.
  • στη λειτουργικότητα των προτεινόμενων περιοχών ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων και των περιοχών οικιστικής ανάπτυξης.
  • στην προστασία και ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος του της Δημοτικής Ενότητας και η αειφορική χρήση των φυσικών πόρων.
  • στην προστασία και ανάδειξη των στοιχείων της πολιτιστικής, αρχιτεκτονικής και ιστορικής κληρονομιάς.

Το Β1 στάδιο αποτελείται από ένα Τεύχος στο οποίο παρουσιάζονται αναλυτικά οι προτάσεις, δύο Σχέδια κλίμακας 1:25.000 για το σύνολο της Δημοτικής Ενότητας Αργιθέας  (Π.1, Π.2) και δώδεκα Σχέδια κλίμακας 1:5.000 για τους οικισμούς (Π.3_1 εως  Π3_12). Το τεύχος και τα σχέδια είναι διαθέσιμα για επισκόπηση στις κάτωθι συνδέσεις:

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας επί της μελέτης, θα πραγματοποιηθεί ανοικτή παρουσίαση στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Αργιθέας την Κυριακή 28 Ιουνίου 2015 στις 11:00 π.μ.

Μετά το τέλος της διαβούλευσης, το σύνολο των συλλεχθέντων απόψεων, προτάσεων και παρατηρήσεων από συλλογικούς φορείς κατοίκους, εμπλεκόμενες υπηρεσίες, καθώς και η εισήγηση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα ληφθούν υπόψη για την οριστικοποίηση της πρότασης που αποτελεί αντικείμενο του τελικού, Β2 Σταδίου της μελέτης.