Παρουσίαση Α’ Σταδίου μελέτης «ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ»

Το Α΄ Στάδιο της μελέτης «ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.)  ΔΗΜΟΥ  ΧΑΝΙΩΝ  ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ» διαβιβάστηκε στο Δήμο Χανίων και είναι διαθέσιμο για ενημέρωση του κοινού ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας μέλους της αναδόχου σύμπραξης της μελέτης ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.

Το Α’ Στάδιο της μελέτης περιλαμβάνει την ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης, τη διάγνωση των προβλημάτων, προοπτικών και τάσεων των Δημοτικών Ενοτήτων της περιοχής μελέτης και τη διατύπωση της κατ’ αρχήν πρότασης ή των εναλλακτικών προτάσεων ρύθμισης της περιοχής.

Ειδικότερα, το παραδοτέο του Α΄ Σταδίου διαρθρώνεται στα κάτωθι κεφάλαια:

A.1 : XΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ

Α.2: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ

Α.3: ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Α.4: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

Α.5: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣΗ –ΠΡΟΒΛΗΜΤΩΝ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ

Α.6: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ – ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

Το παραδοτέο του Α’ σταδίου συνοδεύεται από ένα σχέδιο του ευρύτερου χωροταξικού πλαισίου (κλίμακας 1:250.000), τρία σχέδια για το σύνολο της περιοχής μελέτης και δεκατρία σχέδια κλίμακας 1:5.000 για το Πολεοδομικό Συγκρότημα και τους οικισμούς.

Η παρουσίαση, το τεύχος και τα σχέδια είναι διαθέσιμα για επισκόπηση στις κάτωθι συνδέσεις:

Τεύχος Μελέτης:

Σχέδια: