Έκδοση Προδιαγραφών μελετών διαχείρισης κοινόχρηστων χώρων πρασίνου

17/07/2013  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Έκδοση Προδιαγραφών μελετών διαχείρισης κοινόχρηστων χώρων πρασίνου

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 1528/21.6.2013 η απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. 125837/726/3.6.2013 «Προδιαγραφές Σύνταξης των Μελετών Διαχείρισης Κοινόχρηστων χώρων πρασίνου».

Με την Απόφαση αυτή θεσπίζονται προδιαγραφές σύνταξης των διαχειριστικών μελετών σύμφωνα με το με το άρθρο 41 Ν. 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α΄) «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός», και ειδικότερα την παράγραφο 1γ., που αφορούν:

α) τους χώρους κοινοχρήστων εκτάσεων εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ή εντός οικιστικής περιοχής, οι οποίες καλύπτονται από δασική βλάστηση, φυσικώς ή τεχνητώς δημιουργημένη,

β) τους χώρους που χαρακτηρίζονται από το εγκεκριμένο σχέδιο πόλης ως κοινόχρηστοι χώροι χωρίς άλλο ιδιαίτερο χαρακτηρισμό, αλλά έχουν αποκτήσει εν τοις πράγμασι χαρακτήρα πάρκου ή άλσους,

γ) για κοινόχρηστους χώρους πρασίνου, που περιβάλλονται από τον οικιστικό ιστό χωρίς να έχουν ενταχθεί σε σχέδιο πόλης, φέρουν δασική βλάστηση, φυσικώς ή τεχνητώς δημιουργηθείσα,

δ) τα τμήματα των παραπάνω χώρων, τα οποία φέρουν μη δασική βλάστηση αλλά συνδέονται οργανικά με το σύνολο χώρου υπό την έννοια ότι συμβάλλουν στη διατήρηση της φυσικής ισορροπίας του συνόλου,

ε) τα δάση της περίπτωσης ε όπως έχει προστεθεί στην παράγραφο 1 του Ν. 86/1969 με το Ν. 3208/2003 που προορίζονται για αισθητική απόλαυση και αναψυχή.

Για τους ανωτέρω χώρους πρασίνου με έκταση 10 στρεμμάτων και άνω συντάσσονται διαχειριστικές μελέτες που ισχύουν για δέκα (10) χρόνια, ενώ για χώρους κάτω των 10 στρεμμάτων συντάσσονται τεχνικές εκθέσεις εργασιών που ισχύουν για πέντε (5) χρόνια (οι απαιτήσεις και τα περιεχόμενα ορίζονται στην Υ.Α. και στις δύο περιπτώσεις).

Η ύπαρξη εγκεκριμένης διαχειριστικής μελέτης ή εγκεκριμένης τεχνικής έκθεσης εργασιών συνιστά, πλέον, προϋπόθεση για την έγκριση έργων σε χώρους πρασίνου.

Οι διαχειριστικές μελέτες και οι τεχνικές εκθέσεις της δασικής βλάστησης, συντάσσονται από δασολόγο και συνυπογράφονται από γεωπόνο, εφόσον φύονται και μη δασικά είδη, με ευθύνη της υπηρεσίας που διαχειρίζεται τους εν λόγω χώρους. Η έγκριση αυτών γίνεται από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ύστερα από θεώρηση της δασικής υπηρεσίας.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα