Διευκρίνιση ΕΑΑΔΗΣΥ για την υποχρεωτική εφαρμογή των ΕΤΕΠ

17/07/2015  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Διευκρίνιση ΕΑΑΔΗΣΥ για την υποχρεωτική εφαρμογή των ΕΤΕΠ

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), με το αρ. πρωτ. 3187/15.7.2015 έγγραφό της διευκρινίζει το θέμα της εφαρμογής των Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) στις αναθεωρημένες πρότυπες διακηρύξεις συμβάσεων δημοσίων έργων.

Η διευκρίνιση αυτή ήταν αναγκαία, λόγω του προβληματισμού που προέκυψε στην αγορά, μετά τη διαγραφή της πρώην υποσημείωσης 15 του Τύπου Α και 17 του τύπου Β στις νέες αναθεωρημένες πρότυπες διακηρύξεις συμβάσεων δημοσίων έργων (ΦΕΚ Β 664/21-4-2015).

Όπως αναφέρει η ΕΑΑΔΗΣΥ, η διαγραφή των ανωτέρω υποσημειώσεων σε καμμία περίπτωση δεν επηρεάζει την υποχρεωτική εφαρμογή της υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273 (ΦΕΚ Β 2221 30.7.2012) υπουργικής απόφασης, η οποία ως έχουσα κανονιστική ισχύ, δύναται να καταργηθεί μόνο με νεώτερη κανονιστική πράξη από το αρμόδιο όργανο ή με ανώτερης ισχύος νομοθετική πράξη. Η διαγραφή των εν λόγω υποσημειώσεων είχε ως σκοπό την μη παραπομπή στην συγκεκριμένη υπουργική απόφαση, στον βαθμό που έχει ανασταλεί η υποχρεωτική ισχύς ορισμένων εκ των αρχικά εγκριθεισών ΕΤΕΠ.

Συνεπώς, δεν χωρεί αμφισβήτηση ότι οι εγκεκριμένες ΕΤΕΠ έχουν υποχρεωτική εφαρμογή στις διακηρύξεις δημοσίων έργων και οι αναθέτουσες αρχές οφείλουν να συντάσσουν τα τιμολόγια μελέτης με παραπομπή στις εκάστοτε εγκεκριμένες ΕΤΕΠ.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα