Δημοσιεύτηκε η ΥΑ σχετικά με την άσκηση καθηκόντων επίβλεψης σύμβασης μελέτης από Ιδιωτικό Φορέα Επίβλεψης

05/11/2021  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Δημοσιεύτηκε η ΥΑ σχετικά με την άσκηση καθηκόντων επίβλεψης σύμβασης μελέτης από Ιδιωτικό Φορέα Επίβλεψης

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 5072 Β’/02.11.2021 η Απόφαση του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών, σε εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 183 του Ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 89 του Ν. 4782/2021, για την άσκηση καθηκόντων επίβλεψης κατά την εκπόνηση μελετών από Ιδιωτικό Φορέα Επίβλεψης (ΙΦΕ).

Καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της απόφασης που αφορά τις δημόσιες συμβάσεις μελετών του Βιβλίου Ι και του Βιβλίου ΙΙ του Ν. 4412/2016, με την επιφύλαξη των παρ. 6 και 7 του άρθρου 227 του άνω νόμου, ή άλλων ειδικότερων νομοθετικών ρυθμίσεων, με εκτιμώμενη αξία ίση ή ανώτερη των ορίων της περ. β’ και γ’ του άρθρου 5 του Ν. 4412/2016 και της περ. α’ του άρθρου 235 αντίστοιχα, των οποίων η επίβλεψη, δηλαδή η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η διοίκηση της εκπόνησης μελετών ασκούνται από πιστοποιημένο ΙΦΕ, σύμφωνα με τις παρ. 3 – 6 του άρθρου 183 του ν. 4412/2016. Επιγραμματικά καθορίζονται λεπτομερώς:

  • τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, πιστοποιήσεις κλπ του ΙΦΕ,
  • η πρόβλεψη άσκησης επίβλεψης από ΙΦΕ στην διακήρυξη και στα συμβατικά τεύχη του οικείου διαγωνισμού,
  • η επιλογή του ΙΦΕ από τον ανάδοχο,
  • η διαδικασία υπογραφής της σύμβασης μεταξύ ΙΦΕ και αναδόχου και το ελάχιστο περιεχόμενο της σύμβασης,
  • τα καθήκοντα του ΙΦΕ,
  • οι υποχρεώσεις του αναδόχου έναντι του ΙΦΕ & ευθύνες του αναδόχου έναντι του Εργοδότη για παραβάσεις των όρων της σύμβασης που οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις του ΙΦΕ,
  • οι υποχρεώσεις & ευθύνες του ΙΦΕ έναντι του Εργοδότη,
  • οι υποχρεώσεις & ευθύνες του ΙΦΕ έναντι του αναδόχου,
  • οι αμοιβές του ΙΦΕ,
  • τα θέματα σύγκρουσης συμφερόντων του ΙΦΕ με τον ανάδοχο, κλπ.

 Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα