Δημοσιεύτηκε ο Ν. 4472/2017 με σημαντικές διατάξεις για τον μελετητικό κλάδο

22/05/2017  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Δημοσιεύτηκε ο Ν. 4472/2017 με σημαντικές διατάξεις για τον μελετητικό κλάδο

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α 74/19.05.2017 ο Ν. 4472/2017 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις». Ο νέος νόμος, εκτός των σημαντικών διατάξεων δημοσιονομικού περιεχομένου, περιλαμβάνει τροποποιήσεις του Ν. 4412/16 και άλλες σημαντικές διατάξεις που αφορούν τον μελετητικό/συμβουλευτικό κλάδο, οι οποίες επήλθαν από την υποχρέωση εφαρμογής της γνωστής 3ης εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ.

Οι κυριότερες εξ αυτών είναι:

 • Άρθρο 47: Διάφορες διατάξεις σχετικά με το ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και αναδρομική μεταφορά της ημερομηνίας έναρξης υποχρεωτικής χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ για τους διαγωνισμούς συμβάσεων μελετών και συναφών υπηρεσιών (και έργων) στις 15/6/2017 για τις συμβάσεις με κριτήριο ανάθεσης μόνον τη χαμηλότερη τιμή και στις 20/10/2017 για τις υπόλοιπες συμβάσεις.
 • Άρθρο 61: Διάφορες ρυθμίσεις σχετικά με τη λειτουργία της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.
 • Άρθρο 118: Ίδρυση των διαφόρων Μητρώων συντελεστών τεχνικών έργων (ιδιωτικών και δημοσίων) που προβλέπονταν στο σχέδιο νόμου «Διαδικασίες κεντρικού ελέγχου και διαφάνειας στο σύστημα παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων και υποδομών, δομές στρατηγικού σχεδιασμού δημόσιων υποδομών και λοιπές διατάξεις» που είχε θέσει σε διαβούλευση το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών.
  Θέσπιση δυνατότητας παράλληλης εγγραφής στα αντίστοιχα μητρώα και άσκησης ταυτόχρονης μελετητικής και κατασκευαστικής δραστηριότητας από μια επιχείρηση. Πρόκειται για την άρση του ισχύοντος ασυμβιβάστου που έχει συστήσει ο ΟΟΣΑ και, τελικώς, νομοθετείται, παρά τις αντιδράσεις και την πλήρη διαφωνία του ΣΕΓΜ, της EFCA και της FIDIC.
  Διατάξεις για τον πειθαρχικό έλεγχο και τις κυρώσεις σε περιπτώσεις τέλεσης αδικημάτων από τους εγγεγραμμένους στα διάφορα Μητρώα.
  Η εξειδίκευση των λεπτομερειών ίδρυσης και λειτουργίας των Μητρώων (απαιτήσεις, κριτήρια και διαδικασίες εγγραφής και τήρησης, κατηγορίες και τάξεις, επιτροπές, κ.λπ.), καθώς και των πειθαρχικών διαδικασιών, θα πραγματοποιηθεί με Π.Δ. που θα εκδοθεί εντός οκτώ (8) μηνών από τη δημοσίευση του εν λόγω νόμου.
 • Άρθρο 119: Δυνατότητα εγγραφής των φυσικών προσώπων στο Μητρώο Μελετητών σε περισσότερες των δύο κατηγοριών μελετών (τροποποίηση παρ. 4 του άρθρου 39 του Ν. 3316/05).
  Δυνατότητα συμμετοχής σε διαγωνισμούς ανάθεσης μελετών και συναφών υπηρεσιών επιχειρήσεων ανεξαρτήτως τάξεων, αρκεί να πληρούνται τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 75 του Ν. 4412/16.


Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα