Δημοσιεύτηκε ο Νόμος που περιλαμβάνει τη νέα παράταση της ισχύος των πτυχίων των Μελετητικών και Εργοληπτικών Επιχειρήσεων

24/12/2020  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Δημοσιεύτηκε ο Νόμος που περιλαμβάνει τη νέα παράταση της ισχύος των πτυχίων των Μελετητικών και Εργοληπτικών Επιχειρήσεων

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 256 Α/23.12.2020 ο Νόμος υπ’ αριθμ. 4764 “Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις”, στον οποίο με ειδική διάταξη (Άρθρο 144) ρυθμίζονται τα θέματα μητρώων συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε.).

Συγκεκριμένα:

  • Αναστέλλεται η ισχύς της παρ. 9 του άρθρου 3 της περ. β της παρ. 3 και της παρ. 7 του άρθρου 13, καθώς και του άρθρου 64 του ΠΔ 71/2019 από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως και την 1η Σεπτεμβρίου 2021.
  • Τα πτυχία των εγγεγραμμένων στο Μητρώο Μελετητών και στο Μητρώο Γραφείων Μελετών, που ήταν σε ισχύ κατά την 3η Ιουλίου 2019 εξακολουθούν να ισχύουν έως την 1η Σεπτεμβρίου 2021, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νομοθετικού πλαισίου που ίσχυε έως και τις 2 Ιουλίου 2019 (αντικατάσταση της διάταξης της παρ. 2 του άρθρου 39 του ΠΔ 71/2019).
  • Οι αιτήσεις που υποβάλλονται στην υπηρεσία τήρησης των μητρώων από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως και την 1η Σεπτεμβρίου 2021 για εγγραφή ή μεταβολή ή διαγραφή ήδη εγγεγραμμένων στο Μητρώο Μελετητών, στο Μητρώο Γραφείων Μελετών, στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών και στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, εξετάζονται από τις αντίστοιχες Επιτροπές του ΠΔ 71/2019 και κρίνονται σύμφωνα με τις προ ισχύουσες του ΠΔ διατάξεις. Τα πτυχία των Μελετητών και Γραφείων Μελετών που εκδίδονται εξακολουθούν να ισχύουν έως την 1η Σεπτεμβρίου 2021.
  • Οι βεβαιώσεις εγγραφής στο ΜΕΕΠ καθώς και τα πτυχία εργοληπτών Δημοσίων Δασοτεχνικών Έργων που ήταν σε ισχύ κατά την 3η Ιουλίου 2019 εξακολουθούν να ισχύουν έως την 1η Σεπτεμβρίου 2021, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νομοθετικού πλαισίου που ίσχυε έως και τις 2 Ιουλίου 2019. Οι αιτήσεις μεταβολών που υποβάλλονται κατά το ανωτέρο χρονικό διάστημα, εξετάζονται με βάση το προ ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Μετά την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας οι βεβαιώσεις εγγραφής στο ΜΕΕΠ και τα πτυχία Εργοληπτών Δημοσίων Δασοτεχνικών έργων παύουν να ισχύουν. Για το χρονικό διάστημα από 1η Ιανουαρίου 2021 έως και την 1η Σεπτεμβρίου 2021 εξακολουθεί να εκδίδεται, σύμφωνα με τα ισχύοντα μέχρι την 3η Ιουλίου 2019, η ενημερότητα πτυχίου για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι καταταγμένες στις τάξεις 3η έως 7η.
  • Οι βεβαιώσεις εγγραφής – πτυχία που εκδόθηκαν μετά την 3η.7.2019 και είναι σε ισχύ έως την 31.12.2020, παρατείνονται αυτοδίκαια έως την 1η.9.2021, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νομοθετικού πλαισίου που ίσχυε έως και τις 2.7.2019.

 Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα