Δημοσίευση Ν. 4042/2012 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος κ.λπ.»

13/02/2012  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Δημοσίευση Ν. 4042/2012 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος κ.λπ.»

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α 24/13.02.2012 ο νέος Ν. 4042/2012 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
Με το νόμο αυτόν ενσωματώνονται στο εθνικό δίκαιο οι Οδηγίες 2008/99/ΕΚ σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος, μέσω του ποινικού δικαίου, και 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών.
Σημαντικό στοιχείο του νόμου προς διερεύνηση και επίλυση είναι η κατάργηση του εθνικού θεσμικού πλαισίου για τα υγρά απόβλητα (βλ. άρθρο 59, παρ. 2 Ν. 4042/2012 περί κατάργησης της Υ.Δ. Ειβ/1965). Με την πράξη αυτή, δημιουργείται έλλειμμα διατάξεων για κάποιες κατηγορίες λυμάτων, οι οποίες δεν εμπίπτουν σε κοινοτικές οδηγίες (π.χ. λύματα μικρών οικισμών, οι οποίοι δεν υπάγονται στην Οδηγία 91/271/ΕΟΚ). Το γεγονός αυτό καθιστά επιτακτική την επίσπευση της ολοκλήρωσης και της έκδοσης του νέου θεσμικού πλαισίου για τα υγρά απόβλητα, το οποίο έχει συντάξει η εταιρεία μας ΡΟΪΚΟΣ ΑΕ, στο πλαίσιο της σύμβασης «Τεχνική Υποστήριξη της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων (νυν Ειδική Γραμματεία Υδάτων) για τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας περί διαχείρισης λυμάτων», την οποία ανέλαβε κατόπιν σχετικού διαγωνισμού του Υ.ΠΕ.Κ.Α. (Ε.Υ.Δ. Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.).
Εκτός των διατάξεων για τη διαχείριση των αποβλήτων, ο Ν. 4042/2012 περιλαμβάνει και πλήθος άλλων διατάξεων θεμάτων του Υ.ΠΕ.Κ.Α., εκ των οποίων μνημονεύουμε τις εξής:

 • Το άρθρο 51, παρ. 10, με το οποίο δίδεται η δυνατότητα παρέκκλισης της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ από τις διατάξεις του Ν. 3316/05, κατά την ανάθεση και εκτέλεση των συμβάσεων αυτής. Στις παρεκκλίσεις περιλαμβάνονται θέματα όπως ο καθορισμός των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, καθώς και των κριτηρίων ανάθεσης, συμπεριλαμβανομένου και του κριτηρίου της χαμηλότερης τιμής, οι συμβατικές αμοιβές και ο τρόπος καταβολής τους, η συνολική προθεσμία για την περαίωση των μελετών, η επιβολή των ποινικών ρητρών, η διάλυση της σύμβασης και η αποζημίωση, κ.ά.
 • Το άρθρο 56, με το οποίο θεσπίζεται η (ορθολογική) υποχρέωση εναρμόνισης των Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης με τις επιλογές ή κατευθύνσεις των εγκεκριμένων Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών.
 • Το άρθρο 57, παρ. 6, με το οποίο δίνεται η δυνατότητα χωροθέτησης, υπό προϋποθέσεις, υποδομών όπως εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας, επεξεργασίας νερού, συμπεριλαμβανομένης της αφαλάτωσης, ΕΕΛ, ΧΥΤ, ΣΜΑ, ΚΔΑΥ, κ.ά., εντός Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ).Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα

 • Υπογραφή νέας σύμβασης με το ΤΕΕ για το ΤΠΣ Άνδρου
    Η εταιρεία μας ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., σε συνεργασία με την εταιρεία ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, κατόπιν ανοικτού διαγωνισμού, ανέλαβε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, το οποίο...
 • Νέος Κτιριοδομικός Κανονισμός
    Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 3985/22.06.2023 η υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/66006/2360 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας με θέμα: «Έγκριση Κτιριοδομικού Κανονισμού». Σκοπός του κανονισμού είναι η ρύθμιση της κατασκευής...
 • Υπογραφή νέας σύμβασης με το ΤΕΕ
    Η εταιρεία μας ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., σε συνεργασία με την εταιρεία ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, κατόπιν ανοικτού διαγωνισμού, ανέλαβε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας το οποίο...
 • Υπογραφή 2ου & 3ου Κατασκευαστικού Συμβολαίου της Γ’ Φάσης Αποχέτευσης Λάρνακας
  Σε συνέχεια της υπογραφής του Κατασκευαστικού Συμβολαίου Γ2, το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ) προχώρησε στην υπογραφή Συμφωνίας για άλλα δύο κατασκευαστικά Συμβόλαια της Γ’ Φάσης του Αποχετευτικού Συστήματος Λάρνακας: Στις 2/6/2023...
 • Υπογραφή νέας σύμβασης με την Ανάπλαση Αθήνας ΑΕ
  Υπογραφή νέας σύμβασης με την Ανάπλαση Αθήνας ΑΕ Η εταιρεία μας, κατόπιν σχετικού διαγωνισμού, ανέλαβε από την Ανάπλαση Αθήνας ΑΕ, την εκτέλεση της σύμβασης: «Μελέτη δημιουργίας μουσείου γλυπτικής Λουκίας Γεωργαντή». Η...