Δημοσίευση Ν.4280/2014 «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση κ.λπ.»

25/08/2014  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Δημοσίευση Ν.4280/2014 «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση κ.λπ.»

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 159 Α’/8-8-2014 ο νόμος υπ’ αριθ. 4280/2014 «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση − Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών – Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις». Με το νόμο ρυθμίζονται θέματα ιδιωτικής πολεοδόμησης και δημιουργίας «τράπεζας γης» για τη διαχείριση ζητημάτων που έχουν προκύψει με οικοδομικούς συνεταιρισμούς και τροποποιούνται διατάξεις της ισχύουσας δασικής νομοθεσίας (επιτρεπόμενες δραστηριότητες, προϋποθέσεις για επεμβάσεις, εντάξεις σε σχέδιο κ.ά.).

Ειδικότερα, ο νόμος περιλαμβάνει τα κεφάλαια:

  1. Κεφ. Α (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ – ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ), που περιλαμβάνει ρυθμίσεις για: την περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση (Μέρος Α1), την ανταλλαγή εκτάσεων οικοδομικών συνεταιρισμών (Μέρος Α2), τη βιώσιμη ανάπτυξη, ανάδειξη και αναβίωση εγκαταλελειμμένων, μικρών και φθινόντων οικισμών μέσω Ειδικών Σχεδίων Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης και Ανάπτυξης (Μέρος Α3) και ειδικές μεταβατικές και εξουσιοδοτικές διατάξεις (Μέρος Α4).
  2. Κεφ. Β (ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ) που περιλαμβάνει διατάξεις για τη βελτίωση του υφιστάμενου πλαισίου λοιπών χωροταξικών και πολεοδομικών κανόνων (δημιουργία ψηφιακής βάσης δεδομένων και ορίων οικισμών προ του 1923 και οικισμών μέχρι 2.000 κατ. οριοθετημένων με κανονιστικές πράξεις Νομαρχών, διατάξεις για τη λειτουργία κοινωφελών χρήσεων όπως αθλητικών χώρων, κέντρων προσχολικής αγωγής κ.λπ.).
  3. Κεφ. Γ (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ) που περιλαμβάνει τροποποιήσεις των βασικών διατάξεων του Ν. 998/1979 περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας (ΦΕΚ 289 Α’).

Αξίζει να αναφερθούν ορισμένες νέες έννοιες και όροι που εισάγει ο νόμος, όπως:

  • Η δυνατότητα καθορισμού Ειδικών Περιοχών Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης και Ιδιωτικής Πολεοδόμησης (ΕΠΠΑΙΠ) εντός των περιοχών Αττικής, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Πάτρας, Βόλου, Λάρισας και Ηρακλείου Κρήτης που καταλαμβάνονται από τα αντίστοιχα όρια αρμοδιότητας των προβλεπόμενων ρυθμιστικών σχεδίων, με ειδικές προϋποθέσεις ανάπτυξης.
  • Ο καθορισμός Ζωνών Συγκέντρωσης Δικαιωμάτων Δόμησης (ΖΣΔΔ) κατά τις διατάξεις του κεφ. Β’ του Ν. 4178/2013, καθώς και ζωνών υποδοχής-ανταλλαγής εκτάσεων ή τμημάτων εκτάσεων οικοδομικών συνεταιρισμών.
  • Η δυνατότητα έγκρισης Ειδικών Σχεδίων Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης και Ανάπτυξης (ΕΣΠΕΡΑΑ) για εθνικούς λόγους αναβάθμισης και αναζωογόνησης εγκαταλελειμμένων, μικρών και φθινόντων οικισμών και αποκατάστασης των μεριδιούχων εκτάσεων οικοδομικών συνεταιρισμών, με τα οποία καθορίζονται και ζώνες-υποδοχείς οικοδομικών συνεταιρισμών – ιδιωτικών πολεοδομήσεων πλησίον εγκαταλελειμμένων, μικρών και φθινόντων οικισμών. Σημειώνεται ότι εγκαταλελειμμένος ορίζεται ο προϋφιστάμενος του 1923 οικισμός με μηδενικό πληθυσμό απογραφής της ΕΛΣΤΑΤ το 1981 και μικρός και φθίνον ο προϋφιστάμενος του 1923 οικισμός με μόνιμο πληθυσμό της τελευταίας απογραφής της ΕΛΣΤΑΤ (2011) < 150 κατ. που δεν εμφανίζει πληθυσμιακή αύξηση > 10% από την αντίστοιχη απογραφή μόνιμου πληθυσμού το 1981 (άρθρο 17).
  • Η κατάργηση του άρθρου 24 του Ν. 2508/1997 για τις Περιοχές Ειδικά Ρυθμιζόμενης Πολεοδόμησης-ΠΕΡΠΟ- με πρόβλεψη μεταβατικής διάταξης για συνέχιση της διαδικασίας με τις προϊσχύουσες διατάξεις για την πολεοδόμηση ΠΕΡΠΟ, εφόσον κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου έχει χορηγηθεί για την περιοχή η προβλεπόμενη βεβαίωση του άρθρου 24 του Ν. 2508/1997 η οποία ισχύει για 3 έτη από την έκδοσή της (άρθρο 26).
  • Η υποχρέωση εντός ενός έτους από τη δημοσίευση του νόμου, με ευθύνη του Υπουργού ΠΕΚΑ για ολοκλήρωση της κωδικοποίησης της δασικής νομοθεσίας και για σύνταξη ολοκληρωμένου Σχεδίου Στρατηγικής Ανάπτυξης της Δασοπονίας της χώρας (άρθρο 60).

Πρέπει να σημειωθεί ότι διάφοροι επιστημονικοί και επαγγελματικοί φορείς τάχθηκαν κατά της ψήφισης του νομοσχεδίου από το Θερινό Τμήμα της Βουλής , και επί της αρχής, κατά της περιορισμένης διαβούλευσης και διεπιστημονικού συντονισμού απόψεων για μία νομοθετική ρύθμιση που μεταβάλλει σημαντικά την ισχύουσα δασική νομοθεσία και τον μέχρι σήμερα ασκούμενο χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό στη χώρα μας.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα