Δημοσιεύτηκαν οι ΚΥΑ για την άσκηση καθηκόντων επίβλεψης δημοσίων έργων και μελετών σε ιδιώτες Ελεγκτές Μηχανικούς

11/02/2022  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Δημοσιεύτηκαν οι ΚΥΑ για την άσκηση καθηκόντων επίβλεψης δημοσίων έργων και μελετών σε ιδιώτες Ελεγκτές Μηχανικούς

Δημοσιεύτηκαν στα ΦΕΚ 556Β/10.2.2022 και ΦΕΚ 557Β/10.2.2022 οι Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις που ορίζουν την εφαρμογή του άρθρου 183Α του Ν 4412/16 για την άσκηση καθηκόντων επίβλεψης από διαπιστευμένους ιδιώτες επιβλέποντες ελεγκτές μηχανικούς (Ελεγκτές Μηχανικοί) κατά την εκπόνηση δημοσίων συμβάσεων έργων και εκπόνησης μελετών, με εκτιμώμενη αξία κάτω των ορίων της περ. α’ του άρθρου 5 του ν. 4412 και της περ. α’ του άρθρου 235 αντιστοίχως.

Στις ΚΥΑ ορίζονται αντιστοίχως, τα απαιτούμενα προσόντα των Ελεγκτών Μηχανικών, η διαδικασίες επιλογής τους με ευθύνη του ΤΕΕ, ανάθεσης των καθηκόντων τους, από την Προϊσταμένη Αρχή του εκάστοτε έργου ή μελέτης.

Προσδιορίζονται μεταξύ άλλων η παροχή εγγυήσεων αμεροληψίας, τα καθήκοντα, ο τρόπος υπολογισμού και καταβολής της αμοιβής του Ελεγκτή Μηχανικού και ρυθμίζονται οι σχέσεις του με τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και το Ανάδοχο και το ελάχιστο περιεχόμενο της Σύμβασης μεταξύ Προϊσταμένης Αρχής και Ελεγκτή Μηχανικού.

Η αμοιβή που δικαιούται να λάβει κάθε Εκλεκτής Μηχανικός για τη συνολική προθεσμία της σύμβασης, ανέρχεται στο 1,5% του ύψους της προεκτιμώμενης αμοιβής του υπό επίβλεψη έργου και στο 4% της προεκτιμώμενης αμοιβής της υπό επίβλεψη μελέτης, δεν θα αυξάνεται ούτε θα αναθεωρείται σε καμία περίπτωση και για κανέναν λόγο ή αιτία.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα