Δημοσιοποιήθηκε το νομοσχέδιο για τις δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών

11/03/2016  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Δημοσιοποιήθηκε το νομοσχέδιο για τις δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών

Oι Υπουργοί Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, θέτουν από σήμερα 11.03.2016 και ώρα 14:00 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το Βιβλίο Ι του σχεδίου νόμου που αφορά στην «Ανάθεση και Εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών, Προμήθειας Αγαθών και Υπηρεσιών – Μεταφορά στην Ελληνική Έννομη τάξη της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις και την κατάργηση της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ (ΕΕ L 94/65/28.3.2014)» και καλούν τους κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει καταθέτοντας προτάσεις, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την 28.03.2016 και ώρα 14:00.

Επισημαίνεται ότι το Βιβλίο Ι είναι το πλέον σημαντικό, καθόσον καθορίζει τις διαδικασίες προκήρυξης, ανάθεσης και εκτέλεσης των συμβάσεων μελετών και συναφών υπηρεσιών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, το συνολικό νομοσχέδιο θα περιλαμβάνει τέσσερα ακόμη Βιβλία και συγκεκριμένα: το Βιβλίο ΙΙ που θα αφορά τους πρώην εξαιρούμενους τομείς (Οδηγία 2014/25/ΕΕ), το Βιβλίο ΙΙΙ που θα αφορά τις διαδικασίες διακυβέρνησης και τους κανόνες λειτουργίας του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων, το Βιβλίο ΙV που θα περιλαμβάνει τις διατάξεις έννομης προστασίας και το Βιβλίο V με τις τελικές διατάξεις.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα