Έγκριση εφαρμογής και χρήσης των Ευρωκωδίκων

06/06/2014  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Έγκριση εφαρμογής και χρήσης των Ευρωκωδίκων

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 1457/5.6.2014 η Κ.Υ.Α. ΔΙΠΑΔ/οικ.372/30.5.2014 «Έγκριση εφαρμογής και χρήσης των Ευρωκωδίκων σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα Εθνικά Προσαρτήματα».

Με την Κ.Υ.Α. αυτή εγκρίνεται η εφαρμογή και η χρήση, σε όλα τα Δημόσια και Ιδιωτικά έργα, των μεταφρασμένων στην Ελληνική γλώσσα κειμένων των Ευρωκωδίκων. Οι ισχύοντες, πλέον, ευρωκώδικες παρατίθενται σε Παραρτήματα και ονομάζονται Ελληνικά Ευρωπαϊκά Πρότυπα (παράρτημα 1) και συνοδεύονται από τα Εθνικά Προσαρτήματά τους που ονομάζονται Ελληνικά Πρότυπα (παράρτημα 2).

Η εφαρμογή των εν λόγω προτύπων δεν είναι υποχρεωτική, αλλά υπόκειται στην διακριτική επιλογή του εκάστοτε Κυρίου του Έργου, ο οποίος δύναται να τα εφαρμόσει ως κανονιστικά κείμενα για τον σχεδιασμό και την μελέτη νέων φερουσών κατασκευών, καθώς και για την αποτίμηση και τον ανασχεδιασμό υφισταμένων φερουσών κατασκευών. Συνακολούθως, αίρεται η υποχρεωτικότητα εφαρμογής των προϋπαρχόντων κανονιστικών κειμένων δόμησης (εθνικές προδιαγραφές και κανονισμοί), τα οποία παρατίθενται στο Παράρτημα 3 της Κ.Υ.Α.

Στο νέο αυτό πλαίσιο, ο κύριος του έργου οφείλει να επιλέγει το πλαίσιο των κανονιστικών κειμένων του σχεδιασμού και της μελέτης της φέρουσας κατασκευής του έργου, εφαρμόζοντας είτε τις μέχρι σήμερα υποχρεωτικές εθνικές προδιαγραφές, είτε τους Ευρωκώδικες σε συνδυασμό με τα Εθνικά τους Προσαρτήματα (δεν επιτρέπεται η επιλεκτική χρησιμοποίηση διατάξεων προερχομένων από το μή επιλεγέν πλαίσιο).

Λαμβάνοντας υπόψη, πάντως, ότι η χρήση των Ευρωκωδίκων, στον σχεδιασμό και στην εκπόνηση των μελετών για την κατασκευή των Τεχνικών Έργων Πολιτικού Μηχανικού, αποτελεί τεκμήριο συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις της Κατευθυντήριας Ευρωπαϊκής Οδηγίας 89/106/EEC, εκτιμάται ότι η δυνατότητα επιλεκτικής εφαρμογής των που δίδει η εν λόγω Κ.Υ.Α. συνιστά μία μεταβατική κατάσταση, απαιτούμενη για την απόκτηση πλήρους γνώσης και εξοικείωσης των μελετητών και των μηχανικών του δημοσίου τομέα.

Όπως, άλλωστε, αναφέρεται και στην Κ.Υ.Α., τελική επιδίωξη είναι η εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα των Ευρωκωδίκων για την επίτευξη του στόχου της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς και των γενικότερων κοινών στόχων της Ευρωπαϊκής Τυποποίησης.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα

 • Υπογραφή νέας σύμβασης με το ΤΕΕ για το ΤΠΣ Άνδρου
    Η εταιρεία μας ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., σε συνεργασία με την εταιρεία ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, κατόπιν ανοικτού διαγωνισμού, ανέλαβε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, το οποίο...
 • Νέος Κτιριοδομικός Κανονισμός
    Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 3985/22.06.2023 η υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/66006/2360 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας με θέμα: «Έγκριση Κτιριοδομικού Κανονισμού». Σκοπός του κανονισμού είναι η ρύθμιση της κατασκευής...
 • Υπογραφή νέας σύμβασης με το ΤΕΕ
    Η εταιρεία μας ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., σε συνεργασία με την εταιρεία ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, κατόπιν ανοικτού διαγωνισμού, ανέλαβε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας το οποίο...
 • Υπογραφή 2ου & 3ου Κατασκευαστικού Συμβολαίου της Γ’ Φάσης Αποχέτευσης Λάρνακας
  Σε συνέχεια της υπογραφής του Κατασκευαστικού Συμβολαίου Γ2, το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ) προχώρησε στην υπογραφή Συμφωνίας για άλλα δύο κατασκευαστικά Συμβόλαια της Γ’ Φάσης του Αποχετευτικού Συστήματος Λάρνακας: Στις 2/6/2023...
 • Υπογραφή νέας σύμβασης με την Ανάπλαση Αθήνας ΑΕ
  Υπογραφή νέας σύμβασης με την Ανάπλαση Αθήνας ΑΕ Η εταιρεία μας, κατόπιν σχετικού διαγωνισμού, ανέλαβε από την Ανάπλαση Αθήνας ΑΕ, την εκτέλεση της σύμβασης: «Μελέτη δημιουργίας μουσείου γλυπτικής Λουκίας Γεωργαντή». Η...