Έγγραφο ΕΑΑΔΗΣΥ για έναρξη διατάξεων Βιβλίου IV του Ν. 4412/2016

05/03/2018  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Έγγραφο ΕΑΑΔΗΣΥ για έναρξη διατάξεων Βιβλίου IV του Ν. 4412/2016

Από την 1η Μαρτίου 2018 εφαρμόζονται οι διατάξεις του Βιβλίου IV του Ν. 4412/2016 περί της έννομης προστασίας και κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (από 1/1/2018 ίσχυε το Βιβλίο IV για τις συμβάσεις άνω των ορίων των άρθρων 5 και 235 του ν. 4412/2016).

Στο πλαίσιο αυτό, εξεδόθη από την ΕΑΑΔΗΣΥ σχετικό διευκρινιστικό έγγραφο, με το οποίο αναδιαμορφώνονται τα αντίστοιχα άρθρα των προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών συμβάσεων μελετών κάτω των ορίων.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα