Έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.)

02/10/2020  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.)

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α 185/29.09.2020 η Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 39 της 31ης.08.2020 σχετικά με την έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων.

Ο βασικός στόχος του ΕΣΔΑ είναι η ανάπτυξη και ο καθορισμός της στρατηγικής, των πολιτικών, των στόχων, των κατευθύνσεων και των κατάλληλων μέτρων που αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας. Έμφαση δίνεται στην πρόληψη και την μείωση της παραγωγής αποβλήτων, στον περιορισμό της χρήσης των φυσικών πόρων βελτιώνοντας την αποδοτικότητά τους, με τελικό σκοπό τη μετάβαση σε μια κυκλική και αειφόρο οικονομία. Το σχέδιο συνδυάζεται με το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) στο πλαίσιο της μετάβασης σε μια κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη μέχρι το 2050.

Τα βασικά μέτρα που προτείνεται να εφαρμόσει η Ελλάδα στο νέο ΕΣΔΑ, προκειμένου να πετύχει τους στόχους που θέτει, είναι επιγραμματικά τα εξής:

 • Εκσυγχρονισμός και εφαρμογή της «περιβαλλοντικής εισφοράς» (τέλος ταφής) στα απόβλητα που οδηγούνται σε ΧΥΤΑ-ΧΥΤΥ,
 • Εφαρμογή στην πράξη της αρχής «Πληρώνω Όσο Πετάω»,
 • Ενίσχυση της Διαλογής στην Πηγή με επέκταση του δικτύου συλλογής των ανακυκλώσιμων υλικών και βιοαποβλήτων,
 • Ενίσχυση και αναβάθμιση των Κέντρων Διαλογής Ανακύκλωσης Υλικών (ΚΔΑΥ),
 • Δημιουργία επαρκούς εθνικού δικτύου μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων (ΜΕΑ),
 • Δημιουργία επαρκούς εθνικού δικτύου μονάδων επεξεργασίας βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ),
 • Προώθηση της παραγωγής εναλλακτικών δευτερογενών καυσίμων από τις ΜΕΑ και από τα υπολείμματα των ΚΔΑΥ,
 • Δημιουργία μονάδων παραγωγής ενέργειας από τα υπολείμματα των ΜΕΑ ή και από τα υπολείμματα των ΚΔΑΥ ή και από εναλλακτικά καύσιμα ή και από κάθε άλλη υπολειμματική ροή προκύπτουσα από την επεξεργασία/διαλογή των χωριστά συλλεγέντων ρευμάτων,
 • Δημιουργία ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας, στη βάση της οποία θα παρακολουθούνται τα ΠΕΣΔΑ και το ΕΣΔΑ,
 • Έκδοση με βάση τις προβλέψεις του Ν. 4685/2020 των Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων των βιομηχανικών εγκαταστάσεων,
 • Ανάπτυξη ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας αποβλήτων,
 • Ορισμός ρευμάτων των βιομηχανικών αποβλήτων,
 • Ανάπτυξη δικτύου συλλογής βιοαποδομήσιμων αποβλήτων γεωργοκτηνοντροφικής προέλευσης,
 • Προώθηση της χωριστής συλλογής και ανάκτησης των πλαστικών γεωργοκτηνοντροφικής προέλευσης,
 • Δημιουργία προγράμματος για την παρακολούθηση της διαχείρισης των γεωκτηνοτροφικών αποβλήτων,
 • Ενίσχυση και δημιουργία μονάδων διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων στην κατεύθυνση της ιεράρχησης αποβλήτων,
 • Δημιουργία και οργάνωση χώρων υγειονομικής ταφής επικίνδυνων αποβλήτων (ΧΥΤΕΑ) μέχρι το 2022-23,
 • Κάλυψη της χώρας, με προτεραιότητα στα νησιά, με συστήματα διαχείρισης για τα Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ),
 • Συλλογή ιατρικών αποβλήτων,
 • Τοποθέτηση κάδων συλλογής σε όλα τα σημεία παραγωγής αποβλήτων συσσωρευτών οχημάτων βιομηχανίας (ΑΣΟΒ),
 • Ενθάρρυνση της χρήσης ανακτώμενων υλικών από την επεξεργασία μεταχειρισμένων ελαστικών,
 • Ευαισθητοποίηση των πολιτών – ενίσχυση της εμπιστοσύνης στην ανακύκλωση.

Το ΕΣΔΑ αφορά περίοδο 10 ετών και αξιολογείται κάθε 5 χρόνια και εφόσον απαιτείται αναθεωρείται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 4685/2020.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα