Έγκριση Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου Ηπείρου

19/12/2018  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Έγκριση Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου Ηπείρου

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΑΠ 286/28.11.2018 η Υπουργική απόφαση αρ. ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/78523/1208 «Έγκριση Αναθεώρησης του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Περιφέρειας Ηπείρου και Περιβαλλοντική Έγκριση αυτού». Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε και η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου (ΠΧΠ) της Περιφέρειας Ηπείρου.

Η απόφαση βασίστηκε στη μελέτη «Αξιολόγηση, αναθεώρηση και εξειδίκευση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΠΧΣΑΑ) Περιφέρειας Ηπείρου» που ανατέθηκε το 2012 από τη Δ/νση Χωροταξίας του ΥΠΕΝ στη σύμπραξη στην οποία συμμετείχε η εταιρεία μας, με βασικούς στόχους την αξιολόγηση της εφαρμογής του ισχύοντος από το 2003 ΠΠΧΣΑΑ Ηπείρου και την αναθεώρηση και εξειδίκευσή του.

Το ΠΧΠ Ηπείρου στοχεύει στη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου επιτελικού στρατηγικού προγράμματος χωρικών πολιτικών για την Περιφέρεια, το οποίο θα αποτελέσει το βασικό πλαίσιο χωροταξικών, πολεοδομικών, περιβαλλοντικών και αναπτυξιακών επιλογών για το χρονικό ορίζοντα ισχύος του.

Η Περιφέρεια Ηπείρου έχει αναπτυξιακές καθυστερήσεις αλλά και αξιοσημείωτες δυνατότητες που μπορούν να αξιοποιηθούν, με σχέδιο, ώστε η αντίφαση αυτή να επιλυθεί, απελευθερώνοντας τη δυναμική που διαθέτει το υψηλά καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό σε συνδυασμό με τους πλούσιους φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους της περιοχής και τις υλοποιηθείσες μεταφορικές υποδομές που ήραν την επί μακρόν γεωγραφική απομόνωσή της.

Το ΠΧΠ θέτει τις προτεραιότητες και το πρότυπο χωρικής οργάνωσης της Ηπείρου, τους βασικούς αναπτυξιακούς άξονες και πόλους ανάπτυξης της Περιφέρειας, τις κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης του οικιστικού δικτύου, των παραγωγικών δραστηριοτήτων, των δικτύων υποδομών, του φυσικού περιβάλλοντος, της πολιτιστικής κληρονομιάς και του τοπίου (στη βάση της συμπεριληφθείσας στη μελέτη αναθεώρησης-εξειδίκευσης, διακριτής Μελέτης Τοπίου), καθώς και στοιχεία εφαρμογής, επιχειρησιακής οργάνωσης και παρακολούθησης του ΠΧΠ.

Επισημαίνεται, τέλος, ότι η μελέτη βασίστηκε σε διεξοδικές προδιαγραφές συλλογής και επεξεργασίας γεωχωρικών δεδομένων και μία σειρά επικαιροποιημένων και χρηστικών χαρτών αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του ΦΕΚ έγκρισης του παρόντος ΠΧΠ.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα