Εγκρίθηκαν οι πρότυπες προκηρύξεις για τα έργα μελέτη – κατασκευή

18/07/2018  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Εγκρίθηκαν οι πρότυπες προκηρύξεις για τα έργα μελέτη – κατασκευή

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 2837/16.07.2018 η Απόφαση 4/2018/12.06.2018 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. με τίτλο «Έκδοση προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου με αξιολόγηση μελέτης, κατ’ άρθρο 50 του ν. 4412/2016, άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 (Α’ 147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή».

Η απόφαση περιλαμβάνει δύο Παραρτήματα (Α και Β) με τα πρότυπα τεύχη προκηρύξεων άνω και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 αντιστοίχως, για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου με αξιολόγηση μελέτης και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

Τα αναμενόμενα νέα πρότυπα τεύχη ισχύουν υποχρεωτικά από τις 16/7/2018 για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου, με αξιολόγηση μελέτης του Βιβλίου Ι του ν. 4412/2016.

Οι αναθέτοντες φορείς του Βιβλίου II του ν. 4412/2016 δύνανται να χρησιμοποιούν τα πρότυπα αυτά για τη σύναψη ηλεκτρονικών συμβάσεων έργου με αξιολόγηση μελέτης που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του εν λόγω Βιβλίου.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα