Εγκύκλιοι για την εφαρμογή του άρθρου 221 του Ν. 4412/16

29/01/2018  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Εγκύκλιοι για την εφαρμογή του άρθρου 221 του Ν. 4412/16

Το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών εξέδωσε δύο Εγκυκλίους σχετικά με το ιδρυθέν Μητρώο μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων:

  • ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 23/19-12-2017 «Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή του Ν.4412/2016 (Α΄147), με την οποία διευκρινίζεται ότι οι διατάξεις των παραγράφων 8 και 9 του άρθρου 221 σχετικά με τη συγκρότηση επιτροπών διαγωνισμών έργων, μελετών και παροχής τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών αφορούν μόνο στην ανοικτή και κλειστή διαδικασία και όχι σε άλλες εξαιρετικές διαδικασίες όπως του άρθρου 32 και του άρθρου 128 (διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης) του νόμου.
  • ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2/26-1-2018 «Δημοσίευση απόφασης του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8.(η) του άρθρου 221 του ν.4412/2016», με την οποία διευκρινίζεται ότι οι αναθέτοντες φορείς του Βιβλίου ΙΙ που συνιστούν αναθέτουσα αρχή, υποχρεούνται στην εφαρμογή της απόφασης στην περίπτωση ανάθεσης σύμβασης έργου με το άρθρο 50 του ν.4412/2016 με τη χρήση του Μητρώου, ως προς τον τρόπο της συγκρότησης της επιτροπής διαγωνισμού, παρότι δεν υπάρχει υποχρέωση εγγραφής των τεχνικών υπαλλήλων τους στο Μητρώο. Επίσης, διευκρινίζεται ότι η ισχύς της απόφασης για το Μη.Μ.Ε.Δ. άρχεται την 22-01- 2018, ημερομηνία κυκλοφορίας του ΦΕΚ.


Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα