Εγκύκλιος διευκρινίσεων για την παράταση ισχύος των ΑΕΠΟ των έργων και δραστηριοτήτων

11/03/2014  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Εγκύκλιος διευκρινίσεων για την παράταση ισχύος των ΑΕΠΟ των έργων και δραστηριοτήτων

Η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ εξέδωσε την αρ. πρωτ. οικ. 161486/10.3.2014 Εγκύκλιο με θέμα «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2, παρ. 8γ, του Ν. 4014/2011», με την οποία τροποποιείται παλαιότερη σχετική εγκύκλιος (αρ.  πρωτ.  183745/26-6-2013) και καταργείται η αυτοδίκαια -άνευ αιτήσεως και ελέγχου- παράταση των υφιστάμενων κατά τη δημοσίευση του Ν. 4014/11 ΑΕΠΟ μέχρι τη συμπλήρωση δεκαετίας από την έκδοσή τους, εφόσον δεν έχει επέλθει ουσιαστική μεταβολή των δεδομένων βάσει των οποίων εκδόθηκαν.

Σύμφωνα με την νέα Εγκύκλιο, η οποία εκδόθηκε κατόπιν σχετικής αποφάσεως του ΣτΕ, για την παράταση µιας ΑΕΠΟ έργου ή δραστηριότητας µέχρι την συµπλήρωση δεκαετίας από την έκδοσή της, ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας οφείλει να υποβάλει στην αρµόδια περιβαλλοντική αρχή σχετική αίτηση, με υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν έχει επέλθει ουσιαστική µεταβολή ή έχει µεν επέλθει µεταβολή, αλλά το έργο ή η δραστηριότητα εξακολουθεί να παραµένει συµβατό/ή µε τις µεταβολές που επήλθαν µετά την έκδοση της ΑΕΠΟ ως προς βασικούς περιβαλλοντικούς περιορισμούς (Ειδικά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης, χωροταξικά και πολεοδοµικά σχέδια, περιοχές ενταγµένες στο Natura 2000, θεσµοθετηµένους αρχαιολογικούς χώρους, δασικές περιοχές με ειδικό καθεστώς προστασίας και θεσµοθετηµένα όρια εκποµπών). Εν συνεχεία, με βάση το αίτηµα και την υπεύθυνη δήλωση του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας εκδίδεται πράξη από την αρµόδια περιβαλλοντική αρχή µε την οποία παρατείνεται η ΑΕΠΟ µέχρι την συµπλήρωση δεκαετίας.

Φορείς έργων ή δραστηριοτήτων που διαθέτουν ΑΕΠΟ, των οποίων η ισχύς έχει λήξει και θεωρήθηκε µε βάση τα αναφερόµενα στο άρθρο 2, παρ. 8γ, του ν. 4014/2011 ή στην προηγούμενη σχετική εγκύκλιο ότι έχει παραταθεί µέχρι την συµπλήρωση δεκαετίας, χωρίς όµως να έχουν εκδοθεί σχετικές πράξεις από την αρµόδια περιβαλλοντική αρχή, οφείλουν εντός έξι (6) µηνών από την έκδοση της νέας εγκυκλίου να υποβάλουν τα ανωτέρω, προκειµένου να εκδοθεί πράξη παράτασης της ΑΕΠΟ µέχρι την συµπλήρωση δεκαετίας.

Είναι προφανές ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι οι ταχύρρυθμες διαδικασίες και διευκολύνσεις στην αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων (βλ. τον όρο της εποχής «fast track») πρέπει να υπόκεινται σε κάποιους βασικούς ελέγχους και περιορισμούς.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα