Εγκύκλιος διευκρινίσεων για τη διάθεση υγρών αποβλήτων σε επιφανειακούς υδάτινους αποδέκτες

06/12/2013  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Εγκύκλιος διευκρινίσεων για τη διάθεση υγρών αποβλήτων σε επιφανειακούς υδάτινους αποδέκτες

Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΚΑ εξέδωσε την αρ. πρωτ. οικ. 191645/3.12.2013 Εγκύκλιο με θέμα «Διευκρινίσεις για τη διάθεση υγρών αποβλήτων σε επιφανειακούς υδάτινους αποδέκτες μετά την έκδοση του Ν. 4042/2012».

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο αυτή, για τη διάθεση υγρών αποβλήτων σε επιφανειακούς υδάτινους αποδέκτες εξακολουθεί να ισχύει και να εφαρμόζεται η Υγειονομική Διάταξη Ειβ/221/1965 (Β 138), όπως αυτή ίσχυε και εφαρμοζόταν κατά τη δημοσίευση του Ν. 4042/2012 (Α 24) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ − Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».

Κατά συνέπεια, σύμφωνα με την Εγκύκλιο, η διαδικασία ‘καθορισμού αποδέκτη’ που προβλέπεται στην ανωτέρω Υγειονομική Διάταξη εξακολουθεί να ισχύει και να εφαρμόζεται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες των Περιφερειών / Περιφερειακών Ενοτήτων.

Υπενθυμίζεται ότι με την ΚΥΑ 145116/2011 (Β 354) «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις» έχουν καταργηθεί οι σχετικές ρυθμίσεις των άρθρων 2, 7, 8, 12 και 14 της Υγειονομικής Διάταξης ΕιΒ, οι οποίες αφορούν τη διάθεση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων στο έδαφος ή υπεδαφίως.

Όπως αναφέρεται και στην Εγκύκλιο, η Υ.Δ. Ειβ/221/1965 δεν καλύπτει τη σύγχρονη περιβαλλοντική πολιτική και απαιτείται εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας περί διαχείρισης υγρών αποβλήτων. Η ΕΓΥ επεξεργάζεται σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση για να αντικαταστήσει τα άρθρα της Ειβ/221/1965 που αφορούν στη διάθεση υγρών αποβλήτων σε επιφανειακούς υδάτινους αποδέκτες, οπότε και θα καταργηθεί αυτή καθολικά.

Εκφράζοντας τις επιφυλάξεις μας για το κατά πόσο οι οδηγίες της Εγκυκλίου αυτής είναι σύμφωνες με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 59 του Ν. 4042/2012, σημειώνουμε ότι η εταιρεία μας ΡΟΪΚΟΣ ΑΕ έχει υποβάλει στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων, τον 5ο/2011, πλήρες σχέδιο νομοθετήματος με τίτλο «Διάθεση Υγρών Αποβλήτων», το οποίο συντάχθηκε στο πλαίσιο της σύμβασης «Τεχνική Υποστήριξη της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων (νυν Ειδική Γραμματεία Υδάτων) για τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας περί διαχείρισης λυμάτων», η οποία αναλήφθηκε  –κατόπιν ανοικτού διαγωνισμού- και εκτελέστηκε από την εταιρεία μας.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα