Έκδοση Οδηγιών συμπλήρωσης προτύπων διακηρύξεων δημοσίων συμβάσεων

24/01/2017  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Έκδοση Οδηγιών συμπλήρωσης προτύπων διακηρύξεων δημοσίων συμβάσεων

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), μετά την έκδοση των προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων μελετών (ΦΕΚ Β 4327/30.12.2016) και έργων (ΦΕΚ Β 4269/30.12.2016), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016, εξέδωσε Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη συμπλήρωση αυτών. Συγκεκριμένα εκδόθηκαν:

  • Η Κατευθυντήρια Οδηγία 16 (Απόφαση 180/2016 της Αρχής) με θέμα: “Οδηγίες συμπλήρωσης των Προτύπων Τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων μελετών, άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016”, και
  • Η Κατευθυντήρια Οδηγία 18 (Απόφαση 183/2016 της Αρχής) με θέμα: «Οδηγίες συμπλήρωσης των προτύπων τευχών διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων, άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή».

Υπενθυμίζεται ότι τα εν λόγω Πρότυπα Τεύχη και οι Οδηγίες Συμπλήρωσής τους αφορούν τις συμβάσεις των Αναθετουσών Αρχών του Βιβλίου Ι (υποχρεωτική εφαρμογή), ενώ δύνανται να τα χρησιμοποιούν και οι αναθέτοντες φορείς του Βιβλίου II του ν. 4412/2016.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα