Έκδοση Π.Δ. για τα αρμόδια όργανα των Περιφερειών σε θέματα Ν. 3316/05

14/02/2013  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Έκδοση Π.Δ. για τα αρμόδια όργανα των Περιφερειών σε θέματα Ν. 3316/05

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α 26/31.1.2013 το Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 “Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις” (Α΄ 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών».

Με το Π.Δ. αυτό καθορίζονται τα αποφασίζοντα και τα γνωμοδοτούντα όργανα για τις μελέτες και υπηρεσίες του Ν. 3316/2005, καθώς και των δημοσίων έργων του Ν. 3669/2008 (Α’ 116), που εκτελούνται από τις Περιφέρειες, τις Επιχειρήσεις του άρθρου 194 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) και τα ιδρύματα του άρθρου 200 του ίδιου νόμου (Καλλικράτης). Βασικές ρυθμίσεις του Π.Δ. 7/2013 είναι:

  • Ορίζεται ότι “Διευθύνουσα Υπηρεσία” ή “Επιβλέπουσα Υπηρεσία” είναι το αρμόδιο, κατά περίπτωση, Τμήμα της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ή άλλης αρμόδιας Τεχνικής Διεύθυνσης, ενώ “Προϊσταμένη Αρχή” ή “Εποπτεύουσα Αρχή” είναι ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ή άλλης αρμόδιας Τεχνικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας, εκτός των περιπτώσεων που τα καθήκοντα “Προϊσταμένης Αρχής” ασκούνται από την Οικονομική Επιτροπή (στην οποία προστίθενται αρμοδιότητες με το νέο Π.Δ.). Επίσης, ορίζονται τα αντίστοιχα καθήκοντα για τους Δήμους που δεν έχουν δική τους Τεχνική Υπηρεσία, καθώς και για τις επιχειρήσεις και τα ιδρύματα των άρθρων 194 και 200 του Ν. 3852/10.
  • Συστήνεται στην έδρα κάθε Περιφέρειας Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων, με συγκεκριμένη σύνθεση, το οποίο -μεταξύ άλλων- είναι αρμόδιο να γνωμοδοτήσει για θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005, που εκτελούνται από τις τεχνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας και για τα οποία προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις γνώμη Τεχνικού Συμβουλίου.
  • Καθορίζεται το αποφασίζον όργανο για τις αιτήσεις θεραπείας των αναδόχων έργων και μελετών/υπηρεσιών των Περιφερειών. Συγκεκριμένα: α) για τα έργα προϋπολογισμού μέχρι 5.000.000 €, προ ΦΠΑ, αποφασίζει ο αρμόδιος Ελεγκτής Νομιμότητας του άρθρου 216 του Ν. 3852/2010, μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων έργων της αρμόδιας Περιφέρειας, ενώ για τα έργα μεγαλύτερου προϋπολογισμού αποφασίζει ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, μετά από γνώμη του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του ιδίου Υπουργείου. β) Στις αιτήσεις θεραπείας του άρθρου 41 του Ν. 3316/2005 που αφορούν μελέτες και υπηρεσίες της Περιφέρειας, αρμόδιο όργανο να αποφαίνεται είναι ο Ελεγκτής Νομιμότητας του άρθρου 216 του ν. 3852/2010, μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων έργων της αρμόδιας Περιφέρειας.
  • Ορίζεται ότι το αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο για την γνωμοδότηση ανάθεσης σύμβασης παροχής υπηρεσιών από τις Περιφέρειες, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν.3316/2005, είναι το τεχνικό συμβούλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα