Έκδοση ΠΠΔ για χώρους διαχείρισης παλαιών μετάλλων και οικοδομικών υλικών

25/09/2014  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Έκδοση ΠΠΔ για χώρους διαχείρισης παλαιών μετάλλων και οικοδομικών υλικών

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 2138/05.08.2014 η Κ.Υ.Α. 174072/22.7.2014 “Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα και δραστηριότητες της Κατηγορίας Β΄ της 12ης Ομάδας «Ειδικά έργα και δραστηριότητες» του Παραρτήματος XII της υπ’ αριθ. 1958/2012 (ΦΕΚ Β΄ 21) υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, και ειδικότερα για τα έργα με α/α 9 Χώροι συγκέντρωσης και διακίνησης παλαιών μετάλλων ή προσωρινής συγκέντρωσης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής και α/α 10 Χώροι αποθήκευσης και διακίνησης οικοδομικών υλικών που περιλαμβάνουν διακίνηση χύδην υλικών (άμμος, χαλίκι κ.α).” που καταργεί την Υ.Α. οικ. 171331/24.10.2013/ΦΕΚ 2932/Β/20.11.2013 (βλ. εδώ)με την έκδοση της παρούσας απόφασης.

Με την απόφαση αυτή δίνεται η διαδικασία υπαγωγής ενός έργου ή δραστηριότητας σε ΠΠΔ της κατηγορίας Β΄ της 12ης Ομάδας «Ειδικά έργα και δραστηριότητες» του Παραρτήματος XII της υπ’ αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ Β΄ 21) υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, και ειδικότερα για τα έργα με α/α 9 Χώροι συγκέντρωσης και διακίνησης παλαιών μετάλλων ή προσωρινής συγκέντρωσης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής και α/α 10 Χώροι αποθήκευσης και διακίνησης οικοδομικών υλικών που περιλαμβάνουν διακίνηση χύδην υλικών (άμμος, χαλίκι κ.α.). Το περιεχόμενο της δήλωσης υπαγωγής σε ΠΠΔ, τα στοιχεία καθώς και οι γνωμοδοτήσεις που απαιτούνται, δίνονται στα Παραρτήματα της παρούσας.

Στην παρούσα ΚΥΑ δεν υπάγονται άλλα έργα της κατηγορίας Β της υπ’ αριθ. 1958/2012 Υ.Α., όπως ισχύει, που τυχόν απαιτούνται για την κατασκευή ή/και τη λειτουργία των παραπάνω έργων, τα οποία θα αδειοδοτούνται κατά τα οριζόμενα στο Ν. 4014/2011.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα