Έκδοση Τεχνικού Κανονισμού Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου έως και 500mbar

28/03/2012  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Έκδοση Τεχνικού Κανονισμού Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου έως και 500mbar

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 976-28.03.2012 ο με αρ. πρωτ. Δ3/Α/οικ. 6598/2012 Τεχνικός Κανονισμός του ΥΠΕΚΑ για Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 500mbar.
O νέος αυτός Kανονισμός θεσπίζει προδιαγραφές για τον ασφαλή σχεδιασμό, την ασφαλή κατασκευή, μετατροπή, δοκιμή, πρώτη θέση σε λειτουργία, και την ασφαλή λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων αερίων, οι οποίες λειτουργούν με αέριο καύσιμο – φυσικό αέριο, όπως αυτό ορίζεται στο Άρθρο 3 του Νόμου 2364/1995 (ΦEK 252/A/06-12-1995) και στο Άρθρο 2 του Νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α/22-08-2011), με πίεση λειτουργίας μέχρι και 0,5 bar, σε κτίρια ή εγκαταστάσεις.
Από την ημερομηνία δημοσίευσής του, για τις εσωτερικές εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου με πίεση λειτουργίας από 0 έως 500 mbar, παύουν να ισχύουν οι διατάξεις του ισχύοντος Κανονισμού της Δ3/Α/11346/30-06-2003 ΚΥΑ «Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 1 bar» (ΦEK 963/B/15-07-2003), ως προς το εύρος της πίεσης από 0 mbar έως 500 mbar, καθώς και της Δ3/Α/22560/28-11-2005 ΚΥΑ «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων…» (ΦΕΚ 1730/Β/09-12-2005), που συμπλήρωσε τον ανωτέρω Κανονισμό.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα