Έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων για το ΚΗΜΔΗΣ και το ΕΣΗΔΗΣ

07/06/2017  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων για το ΚΗΜΔΗΣ και το ΕΣΗΔΗΣ

Δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ οι κάτωθι Αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης:

  • Η Υ.Α. 57654/22.5.2017 (Β’ 1781) με θέμα «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», και
  • Η Υ.Α. 56902/215/19.5.2017 (Β’ 1924) με θέμα «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Υπενθυμίζεται ότι με το άρθρο 47 του Ν. 4472/2017 (Α’ 74) πραγματοποιήθηκε αναδρομική μεταφορά της ημερομηνίας έναρξης υποχρεωτικής χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ για τους διαγωνισμούς συμβάσεων μελετών και συναφών υπηρεσιών (και έργων) στις 15/6/2017 για τις συμβάσεις με κριτήριο ανάθεσης μόνον τη χαμηλότερη τιμή και στις 20/10/2017 για τις υπόλοιπες συμβάσεις.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα