Εκδόθηκε η Υ.Α. για τη συμμετοχή των βασικών μελετητών στην εκτέλεση του έργου

26/09/2018  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Εκδόθηκε η Υ.Α. για τη συμμετοχή των βασικών μελετητών στην εκτέλεση του έργου

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 4203/25.09.2018 η -πολυαναμενόμενη από τον μελετητικό κόσμο- Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των βασικών μελετητών ως Τεχνικών Συμβούλων – Μελετητών κατά την εκτέλεση του έργου, το περιεχόμενο της σύμβασης που υπογράφεται με την Προϊσταμένη Αρχή του έργου, τον τρόπο πληρωμής των υπηρεσιών και κάθε άλλο συναφές με τα ανωτέρω θέμα».

Από τις διατάξεις της Απόφασης αυτής διαφαίνεται ότι δεν υπάρχει επιθυμία ουσιαστικής εμπλοκής των μελετητικών γραφείων στην κατασκευή των έργων ως Τεχνικοί Σύμβουλοι – Μελετητές, με αποτέλεσμα η σχετική πρόβλεψη του νόμου να περιορίζεται τελικώς στο εξής: «Ο βασικός μελετητής… ούτε δύναται να είναι ο τυχόν σύμβουλος διαχείρισης του έργου, ή να εκτελεί αρμοδιότητες επίβλεψης του έργου. Μετέχει μόνον, εφόσον του ζητηθεί, με τη διατύπωση απόψεων σε ειδικότερα θέματα των εν λόγω μελετών κατασκευής του έργου» (άρθρο 7, παρ. 4 της Υ.Α.).

Σαν γενική παρατήρηση, μπορεί να ειπωθεί ότι η εκδοθείσα Υ.Α. έχει στόχο την τυπική απεμπλοκή από τα προβλήματα που δημιουργεί στη δημοπράτηση και ανάθεση των έργων η συγκεκριμένη ατελής διάταξη του Ν. 4412/16 περί συμμετοχής των βασικών μελετητών στην εκτέλεση του έργου (άρθρα 188 παρ. 6 και 123 παρ.3).

Σε κάθε περίπτωση, αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον μελετητικό κόσμο η έναρξη εφαρμογής των νέων διατάξεων, καθώς και ο τρόπος εφαρμογής αυτών (ιδίως σε παλαιές συμβάσεις μελετών).Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα