Εκδόθηκε η Υ.Α. για το Σώμα Ειδικών Επιμετρητών

13/06/2018  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Εκδόθηκε η Υ.Α. για το Σώμα Ειδικών Επιμετρητών

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2046Β/06.06.2018 η υπ’ αρ. ΔΝΣ β’/οικ. 40185/ΦΝ 466/06.06.2018 Απόφαση του Υπουργού ΥΠ.ΜΕ. “Απαραίτητα προσόντα, εμπειρία, κανόνες και αρχές που διέπουν το Σώμα Ειδικών Επιμετρητών, σύμφωνα με την παραγρ. 3 του άρθρου 218 του Ν. 4512/2018 (Α’ 5)”.

Με την απόφαση αυτή καθορίζονται οι διαδικασίες σύστασης του Σώματος Ειδικών Επιμετρητών (Σ.Ε.Ε.) δημοσίων και ιδιωτικών έργων για την υποβοήθηση διενέργειας των απαραίτητων κατά τις κείμενες διατάξεις επιμετρήσεων και συναφών προς αυτές υπηρεσιών δημοσίων έργων και ιδίως κατά τα άρθρα 151, 152, 160, 170, 171 και 177 του Ν. 4412/2016, καθώς και της προαιρετικής επιμέτρησης ιδιωτικού έργου, εφ’ όσον το επιθυμεί ο αναθέτων, όπως ορίζεται στο άρθρο 218 του Ν. 4512/2018.

Στην Απόφαση περιγράφονται οι διαδικασίες για την κατάρτιση του ηλεκτρονικού καταλόγου του Σ.Ε.Ε. (από κοινού στο ΤΕΕ και στο ΓΕΩΤΕΕ), οι όροι και προϋποθέσεις εγγραφής μελών στο Σώμα Ειδικών Επιμετρητών, η κατάταξη των μελών του Σ.Ε.Ε. σε βαθμίδες, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στο Σ.Ε.Ε., οι ασυμβίβαστες ιδιότητες με το έργο των μελών του Σώματος Ειδικών Επιμετρητών, οι διαδικασίες δημιουργίας Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Κληρώσεων για το Σ.Ε.Ε για Δημόσια Έργα, οι κανόνες και αρχές επιλογής των Ειδικών Επιμετρητών για Δημόσια & Ιδιωτικά Έργα, καθώς επίσης προσδιορίζεται το περιεχόμενο της σύμβασης και ο τρόπος υπολογισμού της αμοιβής των Ειδικών Επιμετρητών. Τέλος, εξειδικεύονται το περιεχόμενο και η διάρκεια σεμιναρίων που θα γίνονται σχετικά τις εργασίες των Επιμετρητών.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα