Εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου ανάπτυξης Επιχειρηματικών Πάρκων

10/01/2014  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου ανάπτυξης Επιχειρηματικών Πάρκων

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3437 Β/31.12.2013 η Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με αριθ. Φ/Α.15/3/15056/1115/27.12.2013 «Ορισμός βασικών αρχών εκπόνησης του επιχειρησιακού σχεδίου για την Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων στην Ελληνική Επικράτεια, σύμφωνα με το άρθρο 42 παρ.3 του Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α’/17-06-2011)».

Με την απόφαση αυτή, ορίζονται οι βασικές αρχές για την εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου ανάπτυξης Επιχειρηματικών Πάρκων και καθορίζονται τα κριτήρια αξιολόγησης και ο τρόπος βαθμολόγησης των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, στις οποίες κρίνεται απαραίτητη η κατά προτεραιότητα ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων και η οργάνωση ή/και εξυγίανση άτυπων βιομηχανικών συγκεντρώσεων.

Η αξιολόγηση των Περιφερειακών Ενοτήτων στηρίζεται σε πολυκριτηριακή μέθοδο βάσει των κάτωθι κριτηρίων:

 • εγγύτητα σε αστικό κέντρο
 • οικονομική ευρωστία
 • δείκτης επιχειρηματικότητας
 • ζήτηση βιομηχανικής γης σε ΟΥΜΕΔ
 • διαθεσιμότητα βιομηχανικής γης σε υφιστάμενους ΟΥΜΕΔ
 • εξυπηρέτηση από δίκτυο φυσικού αερίου
 • εξυπηρέτηση από διεθνή μεταφορικά δίκτυα
 • εγγύτητα σε κόμβο συνδυασμένων μεταφορών
 • διασυνοριακός χαρακτήρας
 • γειτνίαση με κέντρα υπηρεσιών εκπαίδευσης – έρευνας – καινοτομίας
 • περιβαλλοντικά προβλήματα σε περιοχές άτυπων βιομηχανικών συγκεντρώσεων

Καθορίζονται, επίσης, συγκεκριμένοι δείκτες και μέθοδοι υπολογισμού της βαθμολογίας κάθε κριτηρίου και αντιστοιχίζεται συντελεστής βαρύτητας στα άνω κριτήρια, βάσει των οποίων εξάγονται τα τελικά αποτελέσματα της αξιολόγησης. Σημειώνεται ότι το Υπουργείο μπορεί να προχωρήσει στην εκπόνηση και ξεχωριστών επιχειρησιακών σχεδίων ανά τύπο Επιχειρηματικού Πάρκου.

Υπενθυμίζεται ότι τα θέματα ίδρυσης, οργάνωσης και λειτουργίας Επιχειρηματικών Πάρκων ρυθμίζονται με το νόμο 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/17−6−11) και συγκεκριμένα το Τρίτο Μέρος αυτού: Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων (άρθρα 41 έως 64).Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα