Εξειδίκευση των περιεχομένων των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων της Κατηγορίας Α

23/01/2014  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Εξειδίκευση των περιεχομένων των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων της Κατηγορίας Α

Υπεγράφη στις 20.1.2014 και εστάλη προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, η Απόφαση του Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. με αριθ. οικ. 170225-20.1.2014 «Εξειδίκευση των περιεχομένων των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. 1958/2012 (Β΄ 21) όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας».

Με την απόφαση αυτή εξειδικεύονται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του ν. 4014/2011 (Α 209), στην ΚΥΑ με αρ. 36060/1155/Ε.103/2013 (Β 1450), στην ΚΥΑ με αρ. 48416/2037/2011 (Β 2516) και στην ΚΥΑ με αρ. 39624/2209/Ε.103/2009 (Β 2076), τα περιεχόμενα των περιβαλλοντικών μελετών για την αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων που εντάσσονται στις υποκατηγορίες Α1 και Α2 της με αρ. 1958/2012 απόφασης Υ.Π.Ε.Κ.Α. (Β 21), και ειδικότερα:

  • της μελέτης περιβάλλοντος έργων και δραστηριοτήτων για τον Προκαταρκτικό Προσδιορισμό Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ),
  • της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) έργων και δραστηριοτήτων,
  • της μελέτης περιβάλλοντος για την τροποποίηση ΑΕΠΟ έργου ή δραστηριότητας,
  • της μελέτης περιβάλλοντος για την ανανέωση (παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος) ΑΕΠΟ έργου ή δραστηριότητας,
  • της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης,
  • των ειδικών απαιτήσεων προδιαγραφών του περιεχομένου της ΜΠΕ, για έργα και δραστηριότητες που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103/2013 και της μελέτης για την διαχείριση των εξορυκτικών αποβλήτων σύμφωνα με την ΚΥΑ 39624/2209/Ε.103/2009.

Οι περιβαλλοντικές μελέτες που προδιαγράφονται στην Υ.Α. αυτή και οι οποίες έχουν υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία μέχρι την υποχρεωτική εφαρμογή της παρούσας απόφασης, αξιολογούνται και εγκρίνονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις κατά τον χρόνο της υποβολής τους.

Η εφαρμογή των διατάξεων της νέας Υ.Α. καθίσταται υποχρεωτική μετά την πάροδο δώδεκα (12) μηνών από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κατά το διάστημα αυτό η εφαρμογή των διατάξεών της θα είναι προαιρετική.

Διαγωνιστικές διαδικασίες που αφορούν στην ανάθεση μελετών που προδιαγράφονται στην Υ.Α. αυτή και οι οποίες αρχίζουν ένα (1) μήνα μετά από τη δημοσίευσή της στο ΦΕΚ, πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων παραρτημάτων της Υ.Α.

Ανεξαρτήτως των όποιων παρατηρήσεων και σχολίων που μπορεί να διατυπωθούν σχετικά με το ουσιαστικό περιεχόμενο της Απόφασης, πιστεύουμε ότι το έργο που έχει κάνει το ΥΠΕΚΑ μέχρι σήμερα στα θέματα περιβαλλοντικής αδειοδότησης είναι αξιέπαινο και, υπό τις κατάλληλες προϋποθέσεις (αυστηρή και ουσιαστική -όχι τυπολατρική- επίβλεψη των μελετών), μπορεί να συμβάλλει στη διασφάλιση της ποιότητας των περιβαλλοντικών μελετών και, κατ’ επέκταση, στον εξορθολογισμό του σύγχρονου φαινομένου των ανεξέλεγκτων εκπτώσεων.

Η επιτακτική ανάγκη, άλλωστε, για την θέσπιση ελάχιστων προδιαγραφών για την εκπόνηση των διαφόρων κατηγοριών μελετών (εκσυγχρονισμός και εμπλουτισμός του Β’ κεφαλαίου του παρωχημένου Π.Δ. 696/74) είναι, πλέον, κατανοητή από το σύνολο των υγιών μελετητικών επιχειρήσεων (βλ. πάγιες θέσεις του ΣΕΓΜ για το θέμα), καθόσον μόνον η ύπαρξη προδιαγραφών, σε συνδυασμό με ουσιαστική και αποτελεσματική επίβλεψη, μπορεί να διασφαλίσει τις αρχές της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και του υγιούς ανταγωνισμού και να ελαχιστοποιήσει -εάν όχι εξαλείψει- τα φαινόμενα πλήρους παρακμής και ευτελισμού που βιώνει σήμερα ο μελετητικός κλάδος στη χώρα μας. Την κατεύθυνση αυτή, δηλαδή τη διασφάλιση της βέλτιστης ποιότητας και των ανωτέρω θεμελιωδών αρχών, έχουν ως βασικό γνώμονα και οι νέες Κοινοτικές Οδηγίες για την ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων που ψηφίστηκαν στις 15/1/2014 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα