Εξειδίκευση διαδικασιών γνωμοδοτήσεων & διαβούλευσης για την περιβαλλοντική αδειοδότηση

17/01/2014  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Εξειδίκευση διαδικασιών γνωμοδοτήσεων & διαβούλευσης για την περιβαλλοντική αδειοδότηση

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 45/15.1.2014 η Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εσωτερικών και Π.Ε.Κ.Α. οικ. 1649/45/14.1.2014 «Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α’ της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υπ’ αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ Α΄ 21), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 9 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας».

Με την απόφαση αυτή, η οποία τίθεται σε ισχύ στις 15/2/2014, καθορίζονται οι διαδικασίες και οι απαιτούμενες ενέργειες για την γνωμοδότηση των συναρμοδίων φορέων και υπηρεσιών, καθώς και ο τρόπος ενημέρωσης και συμμετοχής των πολιτών στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων που κατατάσσονται στην Κατηγορία Α’.

Η Κ.Υ.Α. περιλαμβάνει και δύο παραρτήματα, με τα οποία τυποποιείται ο τρόπος γνωμοδότησης, διατύπωσης απόψεων και δημόσιας διαβούλευσης και ομαδοποιούνται/τυποποιούνται οι γνωμοδοτούντες φορείς ανά υποκατηγορία και είδος έργου ή δραστηριότητας.

Για τους φακέλους ΠΠΠΑ και ΜΠΕ που έχουν υποβληθεί πριν την έναρξη ισχύος της νέας Κ.Υ.Α., η διαδικασία γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού στη δημόσια διαβούλευση διεξάγεται και ολοκληρώνεται σύμφωνα με τις παλαιότερες ισχύουσες διατάξεις.

Από την έναρξη ισχύος της νέας αυτής Κ.Υ.Α. καταργείται η απόφαση 37111/2021/2003 των Υπουργών Οικονομίας, Οικονομικών, Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του ν. 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 του N. 3010/2002» (ΦΕΚ Β΄ 1391).Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα