Επικαιροποιημένα τεύχη διακηρύξεων έργων και έργων με αξιολόγηση μελέτης (μελετοκατασκευή)

10/06/2021  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια

Αναρτήθηκαν στον ιστότοπο της ΕΑΑΔΗΣΥ:

Tα επικαιροποιημένα τεύχη διακηρύξεων για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργων άνω και κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή σε επεξεργάσιμη μορφή και συγκεκριμένα:

  • τεύχη διακηρύξεων για έργα Χαμηλότερη τιμή κάτω των ορίων και
  • τεύχη διακηρύξεων για έργα Χαμηλότερη τιμή άνω των ορίων

Tα επικαιροποιημένα τεύχη διακηρύξεων για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργων άνω και κάτω των ορίων, με αξιολόγηση μελέτης και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή σε επεξεργάσιμη μορφή και συγκεκριμένα:

  • υποδείγματα διακήρυξης για έργα (μελετοκατασκευή) κάτω των ορίων με βάση την τιμή,
  • υποδείγματα διακήρυξης για έργα (μελετοκατασκευή) άνω των ορίων με βάση την τιμή.

Οι όροι των τευχών έχουν προσαρμοστεί στις διατάξεις του Ν. 4782/21 (Α 36), με τις οποίες τροποποιήθηκαν επιμέρους διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α 147), καθώς και στους όρους των υπό αναθεώρηση Κ.Υ.Α., που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση των παρ. 3 και 5 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016, με τις οποίες ρυθμίζονται τα τεχνικά ζητήματα, κατά την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Επισημαίνεται ότι τα ως άνω τεύχη διακηρύξεων αναρτήθηκαν, υπό την επιφύλαξη οριστικοποίησης των όρων των υπό αναθεώρηση ΚΥΑ και η αποστολή τους προς δημοσίευση σε ΦΕΚ θα ακολουθήσει σε μεταγενέστερο χρόνο και σε κάθε περίπτωση μετά τη δημοσίευση σε ΦΕΚ των υπό αναθεώρηση ΚΥΑ.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα