Επικαιροποιημένα τεύχη διακηρύξεων μελετών

15/06/2021  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Επικαιροποιημένα τεύχη διακηρύξεων μελετών

Αναρτήθηκαν στον ιστότοπο της ΕΑΑΔΗΣΥ:

τα επικαιροποιημένα τεύχη διακηρύξεων με ανοικτή διαδικασία για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων μελετών σε επεξεργάσιμη μορφή και συγκεκριμένα:

  • τεύχη διακηρύξεων για μελέτες άνω και κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής,
  • τεύχη διακηρύξεων για μελέτες άνω και κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

Οι όροι των τευχών έχουν προσαρμοστεί στις διατάξεις του Ν. 4782/21 (Α 36), με τις οποίες τροποποιήθηκαν επιμέρους διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α 147), καθώς και στους όρους των υπό αναθεώρηση Κ.Υ.Α., που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση των παρ. 3 και 5 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016, με τις οποίες ρυθμίζονται τα τεχνικά ζητήματα, κατά την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Επισημαίνεται ότι τα ως άνω τεύχη διακηρύξεων αναρτήθηκαν, υπό την επιφύλαξη οριστικοποίησης των όρων των υπό αναθεώρηση ΚΥΑ και η αποστολή τους προς δημοσίευση σε ΦΕΚ θα ακολουθήσει σε μεταγενέστερο χρόνο και σε κάθε περίπτωση μετά τη δημοσίευση σε ΦΕΚ των υπό αναθεώρηση ΚΥΑ.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα