Έρευνα του ΕΚΤ για την Καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις

06/04/2015  |  Επικαιρότητα   |   1 Σχόλια
Έρευνα του ΕΚΤ για την Καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις

Δημοσιοποιήθηκε η νέα έρευνα του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) με τίτλο «Καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις 2010 – 2012».

Ένα ενδιαφέρον, μεταξύ άλλων, συμπέρασμα της έρευνας είναι η μικρή συμμετοχή στην προώθηση της καινοτομίας των δημοσίων συμβάσεων.

Ο ρόλος του δημοσίου τομέα, μέσω των συμβάσεων που συνάπτει με τις επιχειρήσεις για τις διάφορες προμή­θειες σε αγαθά και υπηρεσίες, αναγνωρίζεται διεθνώς ως ιδιαίτερα σημαντικός στη μόχλευση της καινοτομίας. Εξετάζοντας την ύπαρξη καινοτομίας στο πλαίσιο των συμβάσεων που συνάπτει το ελληνικό δημόσιο, το 6,2% των επιχειρήσεων που είχαν συμβάσεις με τον δημόσιο τομέα δηλώνει πως υλοποίησε καινοτομικές δραστηρι­ότητες ως προϋπόθεση της σύμβασης. Ποσοστό 11,9% δηλώνει πως υλοποίησε καινοτομικές δραστηριότητες χωρίς να είναι προϋπόθεση της σύμβασης. Το μεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων που πραγματοποίησαν συμβάσεις με τον ελληνικό δημόσιο τομέα δεν υλοποίησαν καμία καινοτομία (81,8%).

Σημειώνεται ότι σύμφωνα και με το γενικότερο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την καινοτομία (βλ. π.χ. RIS-3), στις νέες Κοινοτικές Οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις, τις οποίες ήδη επεξεργάζεται προς ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο η ΕΑΑΔΗΣΥ, δίδεται ιδιαίτερη σημασία στην καινοτομία (βλ. «συμπράξεις καινοτομίας», «καινοτόμα χαρακτηριστικά» προσφοράς ως κριτήριο ανάθεσης, κ.ά.). Χαρακτηριστική είναι η αναφορά του εδαφίου (47) του προοιμίου της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ: «Η έρευνα και η καινοτομία, συμπεριλαμβανομένης της οικολογικής και της κοινωνικής καινοτομίας, συγκαταλέγονται στους βασικούς μοχλούς της μελλοντικής ανάπτυξης και έχουν τοποθετηθεί στο επίκεντρο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Οι δημόσιες αρχές θα πρέπει να κάνουν τη βέλτιστη στρατηγική χρήση των δημόσιων προμηθειών για την ενθάρρυνση της καινοτομίας. Η αγορά καινοτόμων αγαθών, έργων και υπηρεσιών είναι βασική στη βελτίωση της αποδοτικότητας και της ποιότητας των δημόσιων υπηρεσιών, αντιμετωπίζοντας ταυτόχρονα σημαντικές κοινωνικές προκλήσεις. Συνεισφέρει στην επίτευξη της βέλτιστης οικονομικής απόδοσης για το δημόσιο χρήμα, και αποφέρει ευρύτερα οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη από την άποψη της δημιουργίας νέων ιδεών, της μετουσίωσής τους σε καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, και, κατά συνέπεια, της προώθησης της αειφόρου οικονομικής ανάπτυξης…».1 Σχολιάστε

 • Κωνσταντίνος Καλέργης

  April 6th, 2015 on 5:16 pm

  Η χώρα μας προς την προσέγγιση και κατεύθυνση αυτή, η οποία -σημειωτέον- ευνοεί την ουσιαστική και υγιή επιχειρηματικότητα, μπορεί να αξιοποιήσει τα δύο σημαντικά εργαλεία που έχει μπροστά της: την αξιοποίηση του νέου ΕΣΠΑ 2013-2020 και την επικείμενη εναρμόνιση με τις νέες Κοινοτικές Οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις. Ίδωμεν…

Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα

 • Υπογραφή νέας σύμβασης με το ΤΕΕ για το ΤΠΣ Άνδρου
    Η εταιρεία μας ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., σε συνεργασία με την εταιρεία ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, κατόπιν ανοικτού διαγωνισμού, ανέλαβε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, το οποίο...
 • Νέος Κτιριοδομικός Κανονισμός
    Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 3985/22.06.2023 η υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/66006/2360 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας με θέμα: «Έγκριση Κτιριοδομικού Κανονισμού». Σκοπός του κανονισμού είναι η ρύθμιση της κατασκευής...
 • Υπογραφή νέας σύμβασης με το ΤΕΕ
    Η εταιρεία μας ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., σε συνεργασία με την εταιρεία ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, κατόπιν ανοικτού διαγωνισμού, ανέλαβε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας το οποίο...
 • Υπογραφή 2ου & 3ου Κατασκευαστικού Συμβολαίου της Γ’ Φάσης Αποχέτευσης Λάρνακας
  Σε συνέχεια της υπογραφής του Κατασκευαστικού Συμβολαίου Γ2, το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ) προχώρησε στην υπογραφή Συμφωνίας για άλλα δύο κατασκευαστικά Συμβόλαια της Γ’ Φάσης του Αποχετευτικού Συστήματος Λάρνακας: Στις 2/6/2023...
 • Υπογραφή νέας σύμβασης με την Ανάπλαση Αθήνας ΑΕ
  Υπογραφή νέας σύμβασης με την Ανάπλαση Αθήνας ΑΕ Η εταιρεία μας, κατόπιν σχετικού διαγωνισμού, ανέλαβε από την Ανάπλαση Αθήνας ΑΕ, την εκτέλεση της σύμβασης: «Μελέτη δημιουργίας μουσείου γλυπτικής Λουκίας Γεωργαντή». Η...