Ανάρτηση Ερωτηματολογίου για τους πολίτες του Δήμου Καλαμπάκας σχετικά με τη μελέτη του ΓΠΣ

26/09/2012  |  Εταιρικά Νέα   |   0 Σχόλια
Ανάρτηση Ερωτηματολογίου για τους πολίτες του Δήμου Καλαμπάκας σχετικά με τη μελέτη του ΓΠΣ

Η εταιρεία μας ΡΟΪΚΟΣ ΑΕ έχει αναλάβει, κατόπιν διεθνούς διαγωνισμού που προκήρυξε ο Δήμος Καλαμπάκας, την σύμβαση εκπόνησης της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ». Η σύμβαση υπεγράφη στις 04.04.2012, έχει συνολική προθεσμία περαίωσης 19 μήνες και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ε.Π. Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου).

Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) είναι ένα «εργαλείο» για τη μελλοντική χωρική οργάνωση και ανάπτυξη του Δήμου, με βάση τα πραγματικά δεδομένα και τις προοπτικές αυτού, τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και της αειφορίας, καθώς και των προβλέψεων του υπερκείμενου εθνικού και περιφερειακού χωροταξικού σχεδιασμού.

Στη μελέτη του ΓΠΣ, σε αρχική φάση καταγράφονται και αναλύονται η υπάρχουσα κατάσταση, οι ανάγκες, οι τάσεις και οι προοπτικές, και σε δεύτερη φάση καταστρώνονται και σχεδιάζονται προτάσεις για την οικιστική ανάπτυξη, την διαχείριση του περιβάλλοντος, την προστασία και ανάδειξη των ιστορικών και πολιτιστικών χαρακτηριστικών, καθώς και γενικές κατευθύνσεις οργάνωσης και ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας και παραγωγής.

Η μελέτη του ΓΠΣ θα περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες προβλέψεις για την ικανοποίηση των οικιστικών, κοινωνικών, τεχνικών, παραγωγικών και χωρο-αναπτυξιακών αναγκών της νυν Δημοτικής Ενότητας Καλαμπάκας (δηλαδή των 9 Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων) για τα επόμενα 15-20 χρόνια, αποτυπώνοντας σε χάρτες τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης ανά έκταση και προσδιορίζοντας προγραμματικά μεγέθη (πληθυσμός, χωρητικότητα οικιστικών υποδοχέων, κ.ά.).

Στην εν εξελίξει πρώτη φάση της μελέτης (Α’ στάδιο), όπως προαναφέρθηκε, περιλαμβάνεται και η καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του Δήμου, διαδικασία ιδιαιτέρως σημαντική για τον ορθολογικό και αξιόπιστο σχεδιασμό των προτάσεων που θα καταστρωθούν και θα παρουσιαστούν.

Για την διασφάλιση αφενός της αρτιότητας και της ποιότητας της μελέτης, αφετέρου της συμβατότητας των προτάσεων αυτής με τα πραγματικά δεδομένα της περιοχής και τις πραγματικές ανάγκες των κατοίκων αυτής, η εταιρεία μας, αλλά και η Δημοτική Αρχή, θεωρούν απαραίτητη και επιβεβλημένη την καταγραφή των απόψεων των πολιτών, μέσω δημοκρατικών, συμμετοχικών διαδικασιών.

Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία μας, αξιοποιώντας τις σύγχρονες δυνατότητες της πληροφορικής, έχει σχεδιάσει και προγραμματίσει διάφορες διαδικασίες για την συλλογή και επεξεργασία των απόψεων των πολιτών κατά τη διάρκεια εκπόνησης των διαφόρων σταδίων της μελέτης.

Στην παρούσα φάση, έχει συνταχθεί και αναρτηθεί ένα γενικό ερωτηματολόγιο, το οποίο μπορεί να συμπληρώσει οποιοσδήποτε πολίτης του Δήμου Καλαμπάκας, είτε ηλεκτρονικώς μέσω των ιστοτόπων του Δήμου και της εταιρείας μας (http://www.kalambaka.gov.gr/ και https://www.roikos.gr), είτε χειρογράφως (διατίθενται έντυπα ερωτηματολόγια στο Δημαρχείο και στο ΚΕΠ).

Επισημαίνεται η αναγκαιότητα προσεκτικής, ακριβούς και, κατά το δυνατόν, αντικειμενικής συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η μέγιστη αξιοπιστία και αντιπροσωπευτικότητα των αποτελεσμάτων της όλης διαδικασίας. Η εταιρεία μας και ο Δήμος Καλαμπάκας δεσμεύονται να τηρήσουν το απόρρητο των προσωπικών στοιχείων και να διαχειριστούν το περιεχόμενο των ερωτηματολογίων, αποκλειστικώς και μόνον, ως απογραφικό στοιχείο έρευνας.

Κατά τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με τα στελέχη της εταιρείας μας (Τμήμα ΠΕ.ΧΩ.Π.) για την οποιαδήποτε επεξήγηση ή βοήθεια.Σχετικά Άρθρα

Δεν υπάρχουν σχετικά άρθρα

Τελευταία Νέα